ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบ case-control study ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์และความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ปัจจัยอื่นซึ่งอาจเป็นตัวแปรกวนที่คำนึงถึงในงานวิจัยนี้ ได้แก่ การดื่มแอลกอฮอล์ตามปกติ การมีพฤติกรรมเสี่ยง และการใช้สารเสพติดอื่นร่วมด้วย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มารักษาแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งได้รับบาดเจ็บในช่วงไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม กลุ่มที่ถูกศึกษาจำนวน 488 คนถูกเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งอาศัยอยู่ชานเมืองซึ่งมีเพศเดียวกับกลุ่มที่ถูกศึกษาและมีอายุใกล้เคียงกัน (ห่างไม่เกิน 5 ปี) ข้อมูลถูกรวบรวมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2001 ถึงตุลาคม 2002 โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง

โดยสัมภาษณ์กลุ่มที่ถูกศึกษาที่บ้าน และสัมภาษณ์กลุ่มควบคุมทางโทรศัพท์ คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์มี 80 ข้อ ใช้เวลาสัมภาษณ์คนละ 15-20 นาที มีข้อมูลประชากรศาสตร์ ประวัติการได้รับบาดเจ็บ ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ 6 และ 24 ชั่วโมงก่อนได้รับบาดเจ็บ รูปแบบการดื่มแอลกอฮอล์ตามปกติ ประวัติการใช้สารเสพติดอื่นในระยะ 6 และ 24 ชั่วโมงก่อนได้รับบาดเจ็บ และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ กลุ่มที่ถูกศึกษาได้รับการตรวจลมหายใจเพื่อตรวจระดับแอลกอฮอล์ด้วย ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ 6 และ 24 ชั่วโมงก่อนมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์เท่ากับ 2.13 เท่า(adjusted OR 2.13; 95%CI = 1.3-3.9) การดื่มปริมาณ > 60 กรัมในผู้ชาย และ > 40 กรัมในผู้หญิง จะเพิ่มความเสี่ยงเกือบถึง 2.5 เท่า (adjusted OR  2.41; 95%CI = 1.1-5.2) เมื่อจำแนกชนิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า การดื่มเบียร์มีความเสี่ยงสัมพัทธ์เท่ากับ 1.86 เท่า (adjusted OR 1.86; 95%CI = 0.9-3.9) การดื่มสุรากลั่นมีค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์เท่ากับ 3.05 เท่า (adjusted OR 3.05; 95%CI = 1.1-8.2) และเมื่อดื่มทั้งสองอย่างร่วมกันจะมีความเสี่ยงสัมพัทธ์เพิ่มขึ้นเป็น 3.16 เท่า(adjusted OR 3.16; 95%CI = 1.1-8.8)

อย่างไรก็ตาม หลังจากวิเคราะห์ตัวแปรกวน ซึ่งได้แก่ รูปแบบการดื่ม พฤติกรรมเสี่ยง การใช้สารเสพติดอื่นร่วมด้วย พบว่า ตัวแปรกวนทำให้ค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งหมายความว่าตัวแปรกวนเหล่านี้มีผลต่อการบาดเจ็บด้วยเช่นกัน

 

Keywords: injury, case-control study, Australia

ที่มาWatt K, Purdie DM, Roche AM, McClure RJ. Risk of injury from acute alcohol consumption and the influence of confounders. Addiction 2004;99:1262-73.

Link: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1360-0443.2004.00823.x