ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยแบบติดตามไปข้างหน้านาน 2 ปี ในกลุ่มตัวอย่างชายญี่ปุ่นทั้งหมด 42,578 คน ที่อาศัยใน 46 เขตในประเทศญี่ปุ่น มีอายุระหว่าง 40-79 ปี (ซึ่งมาจากฐานประชากรทั้งหมด 125,750 คน แต่กลุ่มประชากรอายุ 40-79 ปีมี110,792 คน เป็นชาย 46,465 คน หญิง 64,327 คน ตัดกลุ่มผู้หญิงออกเพราะสูบบุหรี่และดื่มสุราน้อยมาก รวมทั้งผู้ชายจำนวน 308 คนที่ป่วยเป็นมะเร็งและ 3,579 คนที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา) เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่และการดื่มสุรากับการตายจากโรคมะเร็งหลอดอาหาร

ผู้วิจัยเริ่มติดตามการตายทุกปีจากใบมรณะบัตรที่รับรองจาก Director-general of the Prime Minister’s Office (Minister of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunication) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 ไปจนถึงปี ค.ศ. 1990 สาเหตุของการตายถูกระบุตามรหัสโรคของ ICD-10 โดยโรคมะเร็งหลอดอาหารใช้รหัส C15.0-C15.9 ผู้วิจัยวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ Cox proportional hazards model ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 53 เป็นผู้ที่สูบบุหรี่อยู่ (current smokers) โดยร้อยละ 56 สูบบุหรี่ 11-20 มวนต่อวัน และร้อยละ 33 สูบบุหรี่มากกว่าหรือเท่ากับ 40 ซองต่อปี; ร้อยละ 75 เป็นผู้ที่ดื่มสุราอยู่ โดยร้อยละ 32 ดื่มวันละ 1.0-1.9 หน่วย และร้อยละ 37 ดื่มมากกว่าหรือเท่ากับ 40 หน่วยต่อปี ชนิดของสุราที่นิยมดื่มมากที่สุดคือ สาเก (ร้อยละ 56) รองลงมา คือ เบียร์ (ร้อยละ 40) มีเพียงร้อยละ 5 ที่ดื่มไวน์ การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ปริมาณการสูบบุหรี่ไม่เกิน 20 มวนต่อวันร่วมกับการดื่มมากกว่า 22 กรัมแต่ไม่เกิน66  กรัมของแอลกอฮอล์ต่อวันมีความเสี่ยงต่อการตายจากโรคมะเร็งหลอดอาหารถึง 3.88 เท่า (hazard ratio 3.88, 95%CI 1.19-12.69) แต่ความเสี่ยงจะมากขึ้นถ้าสูบบุหรี่ มากกว่า 20 มวนต่อวันร่วมกับการดื่มมากกว่า 66 กรัมของแอลกอฮอล์ต่อวัน โดยมีความเสี่ยงต่อการตายจากโรคมะเร็งหลอดอาหารสูงถึง 6.3 เท่า (hazard ratio 6.30, 95%CI 1.33-29.76)

สำหรับคนที่ไม่สูบบุหรี่แต่ดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นหรือคนที่ไม่ดื่มเลยหรือดื่มไม่เกิน 22 กรัมของแอลกอฮอล์ต่อวันแต่สูบบุหรี่มากขึ้นไม่พบความเสี่ยงต่อการตายจากโรคมะเร็งหลอดอาหาร ผลการศึกษาสรุปว่า การสูบบุหรี่จัดพร้อมกันกับการดื่มสุราอย่างหนักเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการตายจากโรคมะเร็งหลอดอาหารของชายญี่ปุ่น

 

Keywords: risk, mortality, smoking, cancer, esophageal cancer

ที่มา: Sakata KHoshiyama YMorioka SHashimoto TTakeshita TTamakoshi AJACC Study Group. Smoking, alcohol drinking and esophageal cancer: findings from the JACC Study. J Epidemiol 2005;15 (Suppl 2):S212-9.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16127236&query_hl=13&itool=pubmed_docsum