การศึกษานี้เป็นงานวิจัยแบบไปข้างหน้าในประชากรทั่วไป (population-based cohort study) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดื่มสุราและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันในผู้หญิงและผู้ชาย ที่ประเทศเดนมาร์ก ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลในช่วงปี ค.ศ. 1993-2002 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 53,500 คน เป็น หญิงจำนวน 28,448 คน ชาย 25,052 คน อายุระหว่าง 50-65 ปี ไม่มีประวัติโรคหัวใจมาก่อน ระยะเวลาที่ติดตามไปข้างหน้าโดยเฉลี่ย 5.7 ปีผลลัพธ์ที่สนใจ คือ อุบัติการณ์การเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน ผลการศึกษา พบว่า ผู้วิจัยสามารถติดตามอาสาสมัครได้ทั้งหมด 2,113 คน ตายจากสาเหตุอื่น 1,483 คน ย้ายออกพื้นที่ 183 คน ไม่มาตามนัด 3 คน ค่ามัธยฐาน (median) ของการดื่มสุราในหญิงเท่ากับ 5.5 แก้วต่อสัปดาห์ และมีผู้หญิงเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันจำนวน 749 คน คิดเป็นอุบัติการณ์ร้อยละ 2.6   ค่ามัธยฐานของการดื่มสุราในชายเท่ากับ 11.3 แก้วต่อสัปดาห์ และมีผู้ชายเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันจำนวน 1,283 คน คิดเป็นอุบัติการณ์ร้อยละ 5.1 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณการดื่มสุรากับการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน พบว่า

1.     ผู้หญิงที่ดื่มสุราสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งมักดื่มไวน์พร้อมอาหาร มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันน้อยกว่าผู้ที่ดื่มในปริมาณมากกว่า แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ  โดยดูจากค่า hazard ratio สำหรับหญิงที่ดื่มสัปดาห์ละ 1 วัน = 0.64 (95%CI 0.51-0.81) ; ดื่มสัปดาห์ละ 2-4 วัน = 0.63 (95%CI 0.52-0.77); ดื่มสัปดาห์ละ 5-6 วัน = 0.79 (95%CI 0.61-1.03);ดื่มทุกวันในสัปดาห์ = 0.65 (95%CI 0.51-0.84)

2.     ผู้ชายที่ดื่มสุราสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันมากกว่าผู้ที่ดื่มในปริมาณมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (p for trend < 0.0001) โดยดูจากค่า hazard ratio สำหรับชายที่ดื่มสัปดาห์ละ 1 วัน = 0.93 (95%CI 0.75-1.16); ดื่มสัปดาห์ละ 2-4 วัน = 0.78 (95%CI 0.66-0.94); ดื่มสัปดาห์ละ 5-6 วัน = 0.71 (95%CI 0.57-0.87); ดื่มทุกวันในสัปดาห์ = 0.59 (95%CI 0.48-0.71) ซึ่งอัตราเสี่ยงน้อยที่สุด

3.     การศึกษานี้มีตัวรบกวนการวิเคราะห์ข้อมูล (confounder) คือ ผู้ชายและผู้หญิงที่ดื่มสุราน้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน และคนที่ดื่มประจำทุกวัน มักมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพร่วมด้วย ส่วนมากติดบุหรี่ รับประทานผักและผลไม้น้อย ระดับการศึกษาต่ำ ฐานะยากจน และมีดัชนีมวลร่างกาย (body mass index) สูงกว่ากลุ่มที่ดื่มตามรูปแบบข้างต้น แต่กลุ่มผู้หญิงที่สูบบุหรี่จัด มีน้อยกว่าผู้ชาย อีกทั้งผู้หญิงมีการออกกำลังกาย  รับประทานผักและผลไม้มากกว่าผู้ชาย

4.     วิจัยอธิบายกลไกทางชีววิทยาว่าการดื่มสุราช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน โดยแอลกอฮอล์มีผลต่อการเพิ่มระดับ HDL, ลดระดับ fibrinogen และลด platelet aggregation

5.     แม้ว่าการดื่มสุราจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน แต่คนที่ดื่มสุราหนักมักเกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่าคนดื่มน้อย เช่น โรคตับ มะเร็ง อุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้มีอัตราตายสูง

 

ที่มา: Tolstrup J, Jensen MK, TjØnneland A, Overvad K, Mukamal KJ, GrØnbæk M. Prospective study of alcohol drinking patterns and coronary heart disease in women and men. BMJ, 2006;332:1244-48.

Link: http://bmj.com/cgi/content/full/332/7552/1244