อัตราการบาดเจ็บในการขับขี่จากการใช้สุรา

 

ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (randomized control trial) แบบติดตามไปข้างหน้าเพื่อเปรียบเทียบอัตราการได้รับบาดเจ็บในการขับขี่จากการใช้แอลกอฮอล์ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่แผนกศัลยกรรมอุบัติเหตุ ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการบำบัดแบบย่อ (brief Intervention) และกลุ่มที่ได้รับการบำบัดแบบปกติ (standard care) ผู้วิจัยประเมินประสิทธิภาพการบำบัดจากการติดตามอัตราการได้รับบาดเจ็บในการขับขี่หลังจากผู้ป่วยจำหน่ายจากโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 3 ปี ผลการศึกษา พบว่า 1 ใน 6 ของผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ (n = 21, ร้อยละ 16.7) ได้รับบาดเจ็บจากการขับขี่ภายในระยะเวลา 3 ปีหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล

โดยพบว่า กลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการบำบัดตามปกติจำนวน14 จาก 64 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 ขณะที่กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดแบบย่อ (ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน, สะท้อนความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับผลที่ตนได้รับจากการดื่มแอลกอฮอล์, การตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับพฤติกรรม, การเสนอทางเลือกสู่แนวทางปฏิบัติ และการส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดแรงจูงใจและมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการยอมรับ เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตัวผู้ป่วย) ใช้เวลา 30 นาทีจากนักสังคมสงเคราะห์หรือแพทย์ศัลยกรรมอุบัติเหตุ มีเพียงจำนวน 7 จาก 62 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ที่ได้รับบาดเจ็บจากการขับขี่ในระยะ 3 ปีหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดทั้งสองชนิดด้วยสถิติ multivariate analysis พบว่าการบำบัดแบบย่อเป็นปัจจัยที่ช่วยป้องกันการเกิดภาวะบาดเจ็บในการขับขี่ได้ (odds ratio [OR], 0.32; 95% confidence interval ≤CI, 0.11-0.96)

นอกจากนี้ ยังพบว่าประวัติการได้รับบาดเจ็บจากการขับขี่ในอดีต (OR, 1.43; 95% CI, 1.03-2.01) และอายุ (OR, 0.94; 95% CI, 0.88-0.99) มีผลต่อการได้รับบาดเจ็บจากการขับขี่หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล แต่คะแนนการคัดกรองแอลกอฮอล์ (OR, 1.06; 95% CI, 0.99-1.13) ไม่สัมพันธ์กับการบาดเจ็บจากการขับขี่หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล การศึกษาครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดแบบย่อระหว่างเข้ารับการรักษาที่แผนกศัลยกรรมอุบัติเหตุมีอัตราการได้รับบาดเจ็บในการขับขี่ในเวลาต่อมาน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการบำบัดแบบปกติ

 

Keywords: brief interventions, alcohol use, DUI recidivism, DUI arrest

ที่มา: Schermer, C. R., Moyers, T. B., Miller, W. R., & Bloomfield, L. A. Trauma center brief interventions for alcohol disorders decrease subsequent driving under the influence arrests. J Trauma 2006;60:29-34.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16456433&query_hl=7&itool=pubmed_docsum