การดื่มสุราเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชากรในประเทศแอฟริกาใต้ การดื่มสุรา และการใช้สารเสพติดอื่นๆ ส่งผลให้การตัดสินใจในหลายสถานการณ์ รวมทั้งการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ด้วย การดื่มสุราหรือการใช้สารเสพติดอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ดื่มขาดความยั้งคิดถึงความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศ นอกเหนือจากนี้ การดื่มสุราและการใช้สารเสพติดยังสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอื่นๆ อีกด้วย เช่น การมีคู่นอนหลายคน การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน หรือการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับยาเสพติด

ในประเทศแอฟริกาใต้ การแพร่ของเชื้อเอดส์มักเกิดจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะเข้าใจถึงการแพร่เชื้อเอดส์ ในประเด็นที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมและสังคมของประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งมีการแบ่งชนชั้น การเหยียดสีผิว และผู้หญิงยังภายใต้อำนาจของผู้ชาย โดยผู้วิจัยคาดว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมและสังคมแบบนี้ทำให้ประชากรหญิงของประเทศไม่มีอำนาจต่อรองกับคู่ของตนในการมีเพศสัมพันธ์ และนำไปสู่การดื่มสุราและการใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์มากขึ้น

การศึกษาวิจัยนี้ดำเนินการระหว่างปี ค.ศ. 2004 และ ค.ศ. 2006 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 163 คน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สารเสพติด ความไม่เท่าเทียมด้านเพศ การสื่อสารกับคู่ของตนถึงความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน และความทุกข์ใจ ทั้งนี้นักวิจัยยังทำการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวกับการพึ่งพาทางเศรษฐกิจและความเชื่อทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีด้วย

ผลการศึกษาพบว่า ในช่วง 1 เดือนก่อนเข้าร่วมวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดประเภทกัญชาก่อนมีเพศสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีประวัติการดื่มสุราหรือการใช้สารเสพติด ผู้เข้าร่วมโครงการที่ดื่มสุราก่อนมีเพศสัมพันธ์มีทัศนคติที่ไม่สนับสนุนสิทธิสตรี โดยเห็นว่าสตรีไม่ควรปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าความไม่เทียมกันในสังคมอาจมีส่วนทำให้ผู้หญิงมีทัศนคติที่ไม่สนับสนุนสิทธิสตรี โดยเห็นว่าสตรีไม่ควรปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งทัศนคติแบบนี้ทำให้ผู้หญิงเกิดความทุกข์ใจจนทำให้ต้องดื่มสุราก่อนมีเพศสัมพันธ์ และนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์จากการมีเพศสัมพันธ์ในที่สุด

 

Key words: sexual risk, gender inequality, South Africa

ที่มาWechsberg WM, Luseno W, Riehman K, Karg R, Browne F, Parry C. Substance use and sexual risk within the context of gender inequality in South Africa. Substance Use Misuse 2008: 43:1186–201.

Link: http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a795241840~db=all~order=page