ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบ case-control study ในการชันสูตรศพอย่างสมบูรณ์และวินิจฉัยโรคด้วย neuropathological examination ในกลุ่มคนตายที่เข้าได้กับเกณฑ์การวินิจฉัยของโรคติดแอลกอฮอล์ตามระบบ DSM-IV-TR และมีประวัติการดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 100 กรัม/วัน ไม่มีโรคระบบประสาทมาก่อนมีจำนวน 8 ราย กลุ่มควบคุม คือ คนตายที่ไม่มีโรคทางจิตเวชหรือโรคระบบประสาทมาก่อนและมีประวัติดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่า 20 กรัม/วัน จำนวน 9 ราย การศึกษานี้ทำที่ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การเปรียบเทียบแบบจับคู่รายตัวเพื่อดู RNA expression profile ของ nucleus accumbens และ prefrontal cortex ในสมองคนตายที่ป่วยเป็นโรคติดแอลกอฮอล์กับคนที่ไม่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ โดยใช้ cDNA microarray analysis ผลการศึกษาพบว่า มี alcohol response genes ชัดเจนประมาณร้อยละ 6 ที่ nucleus accumbens และ prefrontal cortex ซึ่ง alcohol-responsive genes เหล่านี้สามารถแบ่งตามหน้าที่ได้เป็น 11 กลุ่ม ตัวเด่นที่สุด 6 ยีนส์ อยู่ที่ prefrontal cortex สัมพันธ์กับ down-regulation ของ encoding DNA-binding proteins including transcription factors and repair protein  รวมทั้ง down-regulation ของ genes encoding mitochondrial proteins ยีนส์ดังกล่าวทำให้ mitochondrial function และ energy production บกพร่องซึ่งนำไปสู่ภาวะ oxidative stress และเกิดการทำลาย DNA ใน prefrontal cortex ในที่สุด สำหรับ alcohol-responsive genes อีกตัวที่อยู่ใน prefrontal cortexสัมพันธ์กับ neuroprotection/apotosis ซึ่ง prefrontal cortex ที่เสียหายส่งผลให้พฤติกรรมด้านแรงจูงใจ การวางแผน ความสนใจ และการลำดับความสำคัญ ของผู้ป่วยโรคติดแอลกอฮอล์บกพร่อง

สำหรับ alcohol-responsive genes ใน nucleus accumbens สัมพันธ์กับ neurotransmitter vesicle formation และการควบคุมโครงสร้างของเซลล์ ซึ่งเป็น neuroadaptation ที่เกิดขึ้นหลังการดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานาน มีผลกระทบต่อโครงสร้างและการทำงานของ synapse ผลการศึกษาวิจัยนี้สนับสนุนว่า การดื่มแอลกอฮอล์นานๆ ทำให้ลดการนำกระแสประสาทแบบยั่งยืน (persistent decrease in neurotransmission) และเกิดการเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่น (changes in neuroplasticity) ของเซลล์สมองบริเวณ nucleus accumbens ซึ่งมีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับ การตอบสนองต่อแอลกอฮอล์ (reinforcement)

 

Keywords: genes, alcohol-responsive, frontal cortex, nucleus accumbens

ที่มาFlatscher-Bader T, van der Brug M, Hwang JW, Gochee PA, Masumoto I, Niwa S, Wilce PA. Alcohol-responsive genes in the frontal cortex and nucleus accumbens of human alcoholics. J Neurochem 2005;93:359-70 

Link: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1471-4159.2004.03021.x