การสูบบุหรี่และการดื่มสุรามักจะมีอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ ทางสังคม บริบทของเพื่อนสามารถเป็นตัวทำนายการตั้งต้นใช้สารเสพติดของวัยรุ่น ถ้าวัยรุ่นที่มีเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ วัยรุ่นผู้นั้นจะสูบบุหรี่ด้วย แรงจูงใจทางสังคมและความเชื่อที่ว่าบุหรี่และสุรามีส่วนทำให้สนุกสนานและเข้าสังคมได้ วัยรุ่นที่ออกมาจากบ้าน ใช้ชีวิตอิสระมากขึ้นการเริ่มต้นต่างๆ จะเริ่มจากการคบเพื่อนและสังคมใหม่นั่นเอง สังคมมีส่วนทำให้วัยรุ่นเริ่มต้นสูบบุหรี่และดื่มสุรา ในขณะเดียวกันสังคมก็มีส่วนทำให้วัยรุ่นไม่ไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้ ยังมีผู้พบว่าเพศหญิงและชายมีความแตกต่างกัน มีงานวิจัยที่พบว่าทักษะชุมชน (สังคมที่เข้มแข็ง เช่น การยอมรับของพ่อแม่) อาจสัมพันธ์กับการใช้สารเสพติดของวัยรุ่น การค้นพบเหล่านี้อาจต้องนำมาพิจารณาในการนำเอาเพื่อนและสังคมเข้ามาเป็นตัวสร้างความเข้มแข็งให้แก่เยาวชน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาว่าสังคมมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นในการสูบบุหรี่และดื่มสุรา สังคมนี้รวมถึงแรงจูงใจทางสังคม เจตคติของพ่อแม่ อิทธิพลของชุมชน และเพื่อน ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเด็กนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย คัดเลือกจากโรงเรียน 4 แห่งใน Szeged ฮังการี ได้ตัวอย่างจำนวน 634 คน ร้อยละ 50.6 เป็นผู้ชาย อายุระหว่าง 11-19  ปี อายุเฉลี่ย 15.6, S.D 2.0 ด้วยการส่งแบบสอบถามจำนวน 700 ฉบับและได้รับตอบกลับมาคิดเป็นร้อยละ 90.6 ซึ่งการรวบรวมข้อมูลนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นความสมัครใจ แต่การที่ไม่ได้การตอบกลับมิใช่เป็นการปฏิเสธ รวบรวมข้อมูลในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2546 ข้อคำถามประกอบด้วยลักษณะทางประชากรและสังคม การสูบบุหรี่และดื่มสุรา อิทธิพลสังคม และทักษะชุมชน โดยที่นักเรียนใช้เวลาตอบในห้องเรียนประมาณ 30 นาที ผลการศึกษาไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศในความถี่ของการสูบบุหรี่และดื่มสุรา กล่าวคือ วัยรุ่นชายหญิงประมาณร้อยละ 40-43.4 รายงานว่าในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมาสูบบุหรี่ โดยผู้ที่สูบประจำจะสูบมากกว่าวันละ 10 มวน การดื่มสุราเป็นเรื่องปกติของนักเรียนกลุ่มนี้ทั้งชายและหญิง ร้อยละ 64.5 และ 63.3 รายงานว่าดื่มสุราในระยะ 3 เดือนที่ผ่าน จากการวิเคราะห์ด้วยสมการพหุถดถอย พบว่า ทักษะชุมชน (รูปแบบที่ 1) อิทธิพลของสังคม (รูปแบบที่ 2) และลักษณะทางประชากรและสังคม (รูปแบบที่ 3) มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของเยาวชนกลุ่มนี้ทั้งชายหญิง และสังคมของเพื่อน เพื่อนสนิทและพ่อแม่ที่ยอมรับการสูบบุหรี่ เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้สูบบุหรี่ ในขณะที่การดื่มสุรา สำหรับผู้หญิง ตัวแปรเรื่องแรงจูงใจทางสังคม และเพื่อนสนิทที่ดื่มสุรามีผลต่อการเริ่มดื่มสุรา ขณะที่นักเรียนชายนอกจาก 2 ตัวแปรดังกล่าวแล้วยังมีตัวแปรเรื่องการยอมรับของพ่อแม่เข้ามามีอิทธิพลด้วย ผลการศึกษานี้แสดงความเป็นไปได้ที่ว่า ทักษะชุมชนหรือชุมชนที่เข้มแข็งจะเป็นปัจจัยหลักปกป้องวัยรุ่นจากการสูบบุหรี่และดื่มสุรา อย่างไรก็ตาม บทบาท แรงจูงใจของสังคม ของเพื่อนและเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่และดื่มสุราและการยอมรับของพ่อแม่ก็มีส่วนที่ทำให้วัยรุ่นตัดสินใจที่จะมีพฤติกรรมดังกล่าว

 

Keywords: adolescent, communal mastery, social influence

ที่มาPiko BF. Adolescent smoking and drinking: The role of communal mastery and other social influences. Addict Beh 2006;31:102-14.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=15936154&query_hl=5&itool=pubmed_docsum