สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการกำหนดอายุของผู้มีสิทธิดื่มสุราที่ชัดเจน อีกทั้งเป็นประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่การดื่มสุราของเยาวชน (อายุน้อยกว่า 21 ปี) ก็เป็นปัญหาที่พบบ่อย ในปี ค.ศ. 2005 พบว่า ร้อยละ 47ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และร้อยละ 33 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ยอมรับว่าเคยดื่มสุราในช่วง 30 วันก่อนวันที่ทำแบบสอบถาม จำนวนวัยรุ่นที่เคยดื่มสุราเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา จากการสำรวจทางสถิติพบว่าร้อยละ63 ของนักศึกษายอมรับว่าเคยดื่มสุราในช่วง 30 วันก่อนวันที่ทำแบบสอบถาม และร้อยละ 44 มีการดื่มแบบเสี่ยงสูง (ดื่มมากกว่า 5 แก้วมาตรฐานในแต่ละครั้งในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการสำรวจ) เป็นที่ทราบกันดีว่า การดื่มสุราของเยาวชนทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมามากมาย เช่น การทำร้าย พฤติกรรมรุนแรง อุบัติเหตุบนท้องถนน และปัญหาการเรียน ทั้งๆ ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้เยาวชนซื้อสุราแต่เยาวชนเหล่านี้ก็ยังมีการดื่มสุรากันบ่อย ผู้วิจัยจึงมีประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับแหล่งและการได้มาซึ่งสุราที่เยาวชนนำมาดื่ม ซึ่งผลการวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการป้องกันและลดปัญหาการดื่มสุราของเยาวชนได้ดีขึ้น

ผู้วิจัยทำการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative study) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ในนักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวน 19 คนซึ่งมีอายุระหว่าง 18 ถึง 20 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อที่สำคัญ คือ การเข้าถึง (สุรา) ทางด้านสังคม (social access) การเข้าถึง (สุรา) ด้านการค้า (commercial access) และวัฒนธรรมการดื่ม (drinking culture)

 

การเข้าถึง (สุรา) ทางด้านสังคม (social access)

ส่วนใหญ่แล้ว นักศึกษาจะได้รับสุราผ่านทางเพื่อนที่มีอายุมากกว่าหรือการใช้บัตรประจำตัวผู้อื่น นักศึกษาบางคนยังกล่าวว่าตนได้รับสุราจากผู้ปกครองหรือพี่น้องด้วย การดื่มในหอพักก็พบได้บ่อย การเข้าร่วมชมรมต่างๆ ไม่ได้ช่วยให้ได้สุรามาง่ายขึ้น นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยขอให้คนแปลกหน้าช่วยซื้อสุราให้ นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าสนามกีฬาเป็นสถานที่ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงสุราได้ง่าย

 

กาเข้าถึง (สุรา) ด้านการค้า (commercial access)

ส่วนใหญ่ใช้บัตรประชาชนปลอมในการซื้อสุรา แม้ว่าการไปดื่มสุราที่ร้านจะผิดกฎหมาย แต่นักศึกษาเหล่านี้มักจะใช้บัตรประชาชนปลอม แอบเข้าไป หรืออาศัยคนรู้จักที่อยู่ในร้านพาเข้าไป

 

วัฒนธรรมของการดื่มสุราโดยรวม (drinking culture)

นักศึกษาเห็นว่าการกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่มีสิทธิ์ดื่มสุราไว้ที่ 21 ปีเป็นเรื่องไม่ยุติธรรม นักศึกษารับรู้ และเข้าใจว่าถ้าเพื่อนดื่มสุราจนถึงขั้นไม่รู้สึกตัวหรือเกิดอาการป่วยรุนแรงจากการดื่มสุรา ตนเองควรที่จะต้องช่วยเพื่อนด้วยตนเอง ต้องไม่ให้ตำรวจรู้ เพราะมิฉะนั้นเพื่อนที่ดื่มสุราจะถูกดำเนินคดีฐานดื่มสุราในขณะที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ นักศึกษาเห็นว่าตำรวจควรให้ความช่วยเหลือและไม่เอาผิดทางกฏหมายในกรณีนี้

 

Keywords: underage, college, student, drinking

ที่มาFabian LEA, Toomey TL, Lenk KM, Erickson DJ. Where do underage college students get alcohol? J Drug Educ. 2008;38:15-26.

Link: http://baywood.metapress.com/link.asp?id=k5954222777023n7