การวิจัยในนักศึกษา

 

หลักฐานทางวิชการจำนวนไม่น้อยแสดงให้เห็นว่า บุคลิกภาพ การดื่มสุรา และบริบทของการดื่มสุราสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าว อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจในการดื่มสุรา (motives for drinking) ก็อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว เช่น การทำลายข้าวของ อุบัติเหตุ การมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้แบ่งแรงจูงใจในการดื่มสุราไว้ดังนี้ คือ

1.                   แรงจูงใจแบบเผชิญอารมณ์ที่ไม่ดี (coping motive) ดื่มสุราเพื่อลดอารมณ์ที่ไม่ดี

2.                   แรงจูงใจชนิดเสริมให้อารมณ์ดี (enhancement motives) ดื่มเพื่อทำให้อารมณ์หรือรู้สึกดียิ่งขึ้น

3.                   แรงจูงใจทางสังคม (social motives) ดื่มเพื่อให้ได้ผลประโยชน์หรือการยอมรับทางสังคม

4.                   แรงจูงใจด้านการยอมรับ (conformity motives) ดื่มเพื่อไม่ให้ถูกกีดกันออกจากสังคม

5.                   แรงจูงใจด้านรสชาติ (aesthetic motives) ดื่มเพราะพอใจในรสชาติ หรือเพื่อให้อาหารมีรสชาติดีขึ้น

เนื่องจากจูงใจในการดื่มสุราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ งานวิจัยนี้จึงเน้นที่จะอธิบายความรุนแรงโดยดูจากแรงจูงใจในการดื่มสุราในสถานการณ์ต่างๆ (situational drinking motives) และแรงจูงใจในการดื่มสุราโดยทั่วไป (respondent-level drinking motives) อาสาสมัครวิจัยจำนวน 4,336 คน จากมหาวิทยาลัย 40 แห่งในประเทศแคนาดาเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูใจดังกล่าวและพฤติกรรมก้าวร้าวหลังดื่มสุรา

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาร้อยละ 52.7 ดื่มสุราเนื่องจากแรงจูงใจทางสังคม ร้อยละ 27.8 ดื่มเนื่องจากแรงจูงใจด้านรสชาติและอื่นๆ ร้อยละ 11.1 ดื่มเนื่องจากแรงจูงใจแบบเผชิญอารมณ์ไม่ดี ร้อยละ 8.4 ดื่มเนื่องจากแรงจูงใจชนิดเสริมให้อารมณ์ดี อาสาสมัครวิจัยส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการดื่มสุราประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้งของการดื่ม แรงจูงใจที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าว คือ แรงจูงใจชนิดเสริมให้อารมณ์ดี ส่วนแรงจูงใจที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าวน้อยที่สุด คือ แรงจูงใจด้านรสชาติและอื่นๆ ผลการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในระดับแรงจูงใจในการดื่มสุราในสถานการณ์ต่างๆ หรือแรงจูงใจในการดื่มสุราโดยทั่วไปแสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจชนิดเสริมให้อารมณ์ดีเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อพฤติกรรมรุนแรงมากที่สุดส่วนแรงจูงใจด้านรสชาติและอื่นๆ เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อพฤติกรรมรุนรแงน้อยที่สุด

 

Key words: situational drinking motives, respondent-level drinking motives, aggression, college students

ที่มา: Mihic L, Wells S, Graham K, Tremblay PF, Demers A. Situational and respondent-level motives for drinking and alcohol-related aggression: a multilevel analysis of drinking in a sample of Canadian University students. Addict Behav. 2009;34:264-9.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19019561