เป็นที่ทราบดีว่าพันธุกรรมและเพื่อนสนิทมีผลต่อการดื่มสุราของวัยรุ่น อิทธิพลของพันธุกรรมเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด แต่อิทธิพลของเพื่อนสนิทต่อการดื่มสุราของวัยรุ่นอาจอธิบายได้ด้วยหลายทฤษฎี เช่น การเลียนแบบ, การมีอิทธิผลต่อเจตคติด้านการดื่มสุรา ในทางตรงกันข้าม อาจเป็นไปได้เช่นกันว่า วัยรุ่นที่ดื่มสุราเป็นผู้เลือกที่จะคบกับเพื่อนที่ดื่มสุราเช่นเดียวกับตน ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องเพิ่มเติม คือ ค่านิยมทางวัฒนธรรม, อิทธิพลของเพื่อนบ้าน, เครือข่ายเพื่อน งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาครั้งแรกเกี่ยวกับอิทธิพลด้านพันธุกรรมต่อการใช้สุราของวัยรุ่นและการใช้สุราของเพื่อน ผู้วิจัยสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการดื่ม, ปัญหาที่สัมพันธ์กับการดื่มสุรา การดื่มสุราของเพื่อน ในคู่แฝดที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งอาศัยในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษและเวลส์ ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 15 ของประชากรที่ศึกษาดื่มสุรามากกว่า 6 แก้วมาตรฐานต่อสัปดาห์ เช่นเดียวกับการศึกษาก่อนหน้านี้ ผลการศึกษานี้พบว่า การดื่มสุราของวัยรุ่นสัมพันธ์กับการดื่มสุราของเพื่อนอย่างยิ่ง การศึกษานี้ยังพบอีกด้วยว่า พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อการดื่มสุราของวัยรุ่น สำหรับอิทธิพลของเพื่อนต่อการดื่มสุราในวัยรุ่นนั้น การศึกษานี้พบว่า พันธุกรรมของวัยรุ่นที่ดื่มสุรามีส่วนในการเลือกคบเพื่อนที่ดื่มสุราเช่นเดียวกับตน ซึ่งอิทธิพลของพันธุกรรมต่อการเลือกเพื่อนอาจเป็นผลทางอ้อมจากการที่พันธุกรรมที่ผลต่อเจตคติและบุคลิกภาพของวัยรุ่นเอง การศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงการทับซ้อนกันของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมที่มีผลต่อการดื่มสุราของวัยรุ่น โดยเฉพาะปัจจัยทางพันธุกรรมของวัยรุ่นเองที่มีส่วนต่อการเลือกเพื่อนที่ดื่มสุราเช่นเดียวกับตน

 

Key words: genetic, environment, peer, adolescent

ที่มา: Fowler T, Shelton K, Lifford K, et al. Genetic and environmental influences on the relationship between peer alcohol use and own alcohol use in adolescents. Addiction. 2007;102:894-903.

Link: http://www3.interscience.wiley.com/journal/117967982/abstract

หรือ http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1974773