ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวาง ในชุมชนเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของบราซิลชื่อ Rio Grande ซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น 200,000 คนอยู่ในเมืองและมีเพียงร้อยละ 5 อยู่ในชนบท  วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การหาอัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการดื่มแอลกอฮอล์  จากกลุ่มตัวอย่างประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1260 คนที่ได้จากการสุ่มเลือกด้วยวิธี cluster random sampling  สำรวจตั้งแต่เดือน มกราคมถึงพฤษภาคม 2000 โดยใช้การสัมภาษณ์ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากรศาสตร์ สุขภาพจิต การสูบบุหรี่ และ AUDIT ซึ่งใช้จุดตัดที่ 8 คะแนนขึ้นไป ซึ่งมีค่าความไวและความจำเพาะเจาะจงต่อการวินิจฉัยการดื่มแอลกอฮอล์ผิดปกติเท่ากับร้อยละ 91.8 และร้อยละ 62.3 ตามลำดับ

ผลการศึกษาพบว่า  อัตราความชุกของการดื่มแอลกอฮอล์ผิดปกติทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 43% โดยในกลุ่มประชากรชายพบร้อยละ 56.8 ในขณะที่กลุ่มหญิงพบร้อยละ 31.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มผิดปกติ คือ เพศชาย อายุ 15-64 ปี มีเศรษฐานะทางสังคมต่ำ  สูบบุหรี่ และสุขภาพจิตไม่ดี เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ด้วยการใช้ logistic regression model พบว่า เพศชายมีค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์มากที่สุด (adjusted OR 6.89; 95%CI = 3.61-13.16, p 0.001) การสูบบุหรี่มีค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์  3.27 เท่า (adjusted OR  3.27; 95%CI = 1.91-5.58, p=.001) เศรษฐานะทางสังคมต่ำมีค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ 2.36 เท่า (adjusted OR 2.36; 95%CI = 1.06-5.24, p =.03)  สุขภาพจิตไม่ดีมีค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ 2.48 เท่า (adjusted OR 2.48; 95%CI = 1.35-4.56, p = .003) ส่วนอายุไม่มีสัมพันธ์กับปัญหาการดื่ม 

 

Keywords: risk, sex, smoking, socio-economic, mental, Brazil

ที่มา: Raúl A. Mendoza-Sassi, Jorge U. Béria. Prevalence of alcohol use disorders and associated factors: a population-based study using AUDIT in southern Brazil. Addiction 2003;98:799-804.

Link: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1046/j.1360-0443.2003.00411.x