สัดส่วนของประชากรหญิงที่ติดสุรามีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศตะวันตก ผลการวิจัยในอดีตพบว่า ในผู้ที่ติดสุราทั้งสองเพศ ผู้หญิงจะมีปัญหาสุขภาพมากกว่าผู้ชาย อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับการติดสุราในผู้หญิงยังมีอยู่น้อยมาก ผู้วิจัยได้ทำการศึกษานี้ในประเทศสวีเดนเพื่อประเมินอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงที่ติดสุราโดยเปรียบเทียบกับประชากรผู้หญิงทั่วไป

ผู้วิจัยหาอัตราการตายและสาเหตุการตายจากฐานข้อมูลทะเบียนสาเหตุการตายในช่วง 0-25 ปีที่ผ่านมา ผู้ติดสุราในงานวิจัยเป็นผู้ป่วยหญิงจำนวน 420 รายที่ได้รับการรักษาในโปรแกรม “Early Treatment for Women with Alcohol Addiction” ของโรงพยาบาลคาโรลินสกา ที่สต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน กลุ่มประชากรหญิงทั่วไปจำนวน 2,037 รายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มผู้ป่วยได้ถูกสุ่มออกมาจากฐานข้อมูลเดียวกัน

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ติดสุราหญิงมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มควบคุมประมาณ 2.4 เท่า ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มควบคุม (ที่มีอายุใกล้เคียงกัน) ประมาณ 4 เท่า การเสียชีวิตส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของการติดตามการศึกษา สาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยในผู้ติดสุราหญิง คือ โรคทางจิตใจและโรคทางเดินอาหาร ส่วนสาเหตุการเสียที่ชีวิตที่พบบ่อยในกลุ่มควบคุม คือ โรคมะเร็งและโรคหัวใจ  นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบอีกด้วยว่า ผู้ติดสุราหญิงมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าอัตราที่สูงขึ้นนี้สัมพันธ์กับสุราหรือไม่

 

Key words: female, follow-up studies, mortality, treatment

ที่มา: Haver B, Gjestad R, Lindberg S, Franck J. Mortality risk up to 25 years after initiation of treatment among 420 Swedish women with alcohol addiction. Addiction. 2009;104:413-9.

Link: http://www3.interscience.wiley.com/journal/121685337/abstract