ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยแบบ case-control study เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายร่างกายจากคู่รักของผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในเมือง ผู้วิจัยทำการศึกษาระหว่างปีค.ศ. 1994 ถึง ค.ศ. 2000 ใน 11 เมืองใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายทั้งหมด 4,746 ราย แต่มีผู้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย 3,637 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 กลุ่มควบคุมจำนวน 845 รายถูกสุ่มจากหมายเลขโทรศัพท์ (random digit dialing) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการถูกทำร้ายร่างกายจากคู่รักของผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในเมือง คือ ผู้หญิงอายุน้อย (adjusted odds ratio (AOR) = 2.05, p = .011), มีปัญหาสุขภาพจิตปานกลางถึงรุนแรง (AOR = 2.65, p < .001), เคยมีคู่รักมาก่อน (AOR = 3.33 p < .001) ในด้านปัจจัยเสี่ยงสำหรับผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิง ได้แก่ การศึกษาต่ำกว่ามัธยมปลาย (AOR = 2.06, p = .014), มีปัญหาสุขภาพจิตปานกลางถึงรุนแรง (AOR = 6.61 p < .001), มีปัญหาใช้ยาเสพติด (AOR = 1.94 p = .020) หรือมีการดื่มแอลกอฮอล์แบบอันตราย (AOR = 2.77, p = .001)หรือเคยทำร้ายสัตว์เลี้ยง (AOR = 7.59 p = .011) เมื่อนำปัจจัยต่างๆ มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กันพบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการถูกทำร้ายร่างกายจากคู่รักของผู้หญิง คือ คู่รักเป็นคนมีปัญหาสุขภาพจิตปานกลางถึงรุนแรง (AOR = 2.13, p = .008), มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย (AOR = 2.11, p =.020), มีพฤติกรรมชอบควบคุมบังคับ (AOR = 4.31, p < .001), เคยถูกจับเพราะคดีทำร้ายร่างกายคนในบ้าน (AOR = 2.66, p = .004), มีความสัมพันธ์นานกว่า 1 ปี (AOR = 2.30, p = .026)

ผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรมีการประเมินคู่รักของผู้หญิงที่ถูกทำร้าย หากพบปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจะได้ช่วยผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างเหมาะสม

Keyword: violence, injury, woman, risk

ที่มาWalton-Moss BJManganello JFrye VCampbell JC.  Risk factors for intimate partner violence and associated injury among urban women. J Community Health 2005;30:377-89.

Linkhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16175959&query_hl=42&itool=pubmed_docsum