อัตราการตายของประชากรในประเทศรัสเซียมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างมากในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มากขนาดนี้ยังไม่เคยพบมาก่อนในประเทศอุตสาหกรรมใหม่อื่นๆ มาก่อน ผู้วิจัยประสงที่จะวิเคราะห์แนวโน้มการตายทั้งหมดและจากสาเหตุเฉพาะอย่างในประเทศรัสเซียในช่วงปี ค.ศ. 1991-2006 เพื่อดูปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นลงของการตายดังกล่าว ผู้วิจัยศึกษาบันทึกการตรวจทางนิติวิทยาเพื่อหาสาเหตุการตายในเมือง Barnaul โดยเฉพาะการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้เสียชีวิต 24,836 รายในช่วงปี ค.ศ. 1990-2004 เพื่อใช้ประมาณการณ์การตายที่สัมพันธ์กับสุราของประเทศรัศเซีย

ผลการศึกษาพบว่า ในปี ค.ศ. 2006 ประชากรชายเสียชีวิต 1,148,561 ราย โดยร้อยละ 49 เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 19 เสียชีวิตจากสาเหตุภายนอก และร้อยละ 13 เสียชีวิตจากมะเร็ง ประชากรหญิงเสียชีวิต 1,018,142ราย โดยร้อยละ 66 เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 13 เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง และร้อยละ 6 เสียชีวิตจากสาเหตุภายนอก

ในช่วงปี ค.ศ. 1998 ถึง 2000 อัตราการตายโดยรวมของผู้ชายที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 15-34 ปี) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 แม้การตายจะลดลงบ้างในช่วงปี ค.ศ 2000 ถึง 2002 แต่ก็มีการเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงปี ค.ศ. 2003 ถึง 2005 ตามมาด้วยการลดลงเล็กน้อยในปี ค.ศ. 2006 อัตราการตายของผู้หญิงที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยรวมแล้วการเปลี่ยนแปลงของอัตราการตายส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุภายนอก โดยเฉพาะการฆ่าตัวตายของผู้ชายที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น การเป็นพิษของสุรา อุบัติเหตุ และฆาตกรรม สำหรับกลุ่มที่ตายจากโรค โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุหลัก ตามมาด้วย การติดเชื้อปอด วัณโรค โรคตับจากสุรา และโรคตับแข็ง

ในช่วงปี ค.ศ. 1998 ถึง 2003 ประชากรชายและหญิงตายเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 และร้อยละ 21 ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุการตายของประชากรชายและหญิงส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับประชากรชายที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นดังกล่าวมาแล้ว

ผลการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดพบว่าร้อยละ 49 ของผู้ที่ตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมีแอลกอฮอล์ในเลือดในระดับที่สามารถตรวจพบได้ และร้อยละ 76 ของผู้ที่ตายจากสาเหตุภายนอกมีระดับมีแอลกอฮอล์ในเลือดในระดับที่สามารถตรวจพบได้

การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด และการดื่มสุราเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของการขึ้นลงของอัตราการตายในประเทศรัสเซีย การตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดในผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจชี้ให้เห็นว่าการดื่มสุรามีส่วนในการขึ้นลงของอัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยเช่นกัน

 

Key words: alcohol intoxication, mortality, Russia, cardiovascular diseases

ที่มา: Zardize D, Maximovitch D, Lazarev A, et al. Alcohol poisoning is a main determinant of recent mortality trends in Russia: evidence from a detailed analysis of mortality statistics and autopsies. Int J Epidemiol 2009;38:143-53.

Link: http://ije.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/38/1/143