การศึกษาจำนวนมากเกี่ยวกับระบาดวิทยาของปัจจัยทางสุขภาพที่มีผลต่อภาะโรค (burden of disease) ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาพบว่า สาเหตุการตายที่สำคัญของประชากรในประเทศพัฒนาแล้ว คือ โรคไม่ติดต่อ (เช่น โรคอ้วน เบาหวาน) ส่วนในประเทศกำลังพัฒนา คือ โรคติดต่อ (เช่น โรคติดเชื้อต่างๆ) แต่ในปัจจุบัน มีประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากที่มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้สาเหตุการตายหรือความพิการของประชากรเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

ผู้นิพนธ์ได้ประมาณการตายและจำนวนปีของชีวิตที่สูญเสียสุขภาพ (Disability-Adjusted Life Years หรือ DALYs) ของประเทศเม็กซิโกในปี ค.ศ. 2004 โดยมุ่งศึกษาโรคและการบาดเจ็บจำนวนมาก นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ยังได้ทำการศึกษา 16ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เป็นรากฐานของการเกิดโรคและการบาดเจ็บที่นำไปสู่การตายและ DALYs ข้อมูลที่ผู้นิพนธ์ใช้ในการศึกษานี้ คือ ข้อมูลการตายจากเจ้าหน้าที่ทะเบียน ข้อมูลสำมะโนประชากร แบบสำรวจร่าางกาย และผลการศึกษาทางระบาดวิทยา

ผลการศึกษาพบว่า โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคลมชัก และโรคตับแข็ง เป็นสาเหตุการตายและ DALYs ของประชากรส่วนใหญ่ โดยมีส่วนราวร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมด และร้อยละ 68% ของ DALYs ทั้งหมดเกิดจากโรคกลุ่มนี้ ในขณะที่โรคเกี่ยวข้องกับความยากจน เช่น ภาวะทุโภชนา โรคติดต่อ โรคของแม่และทารก เป็นสาเหตุการตายของประชากรประมาณร้อยละ 14 และเป็นสาเหตุของ DALY ร้อยละ 18 ในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ผู้นิพนธ์พบว่า ร้อยละ 7.3 ของภาระโรคทั้งหมดของประเทศเม็กซิโกเกิดจากการใช้สุรา ร้อยละ 5.1 เกิดจากดัชนีมวลกายสูง (high body mass index) และร้อยละ 5.0 เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง

ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าถึงความเปลี่ยนแปลงด้านระบาดวิทยาของประเทศเม็กซิโก จากการที่ภาระโรคในอดีตส่วนใหญ่เกิดจากภาวะทุโภชนาและโรคติดเชื้อ เปลี่ยนไปเป็นโรคไม่ติดต่อ โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นรากฐานของโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ คือ การใช้สุรา ดัชนีมวลกายสูง และระดับน้ำตาลในเลือดสูง

 

Key words: burden of diseases, risk factors, developing country, Mexico

ที่มาStevens G, Dias RH, Thomas KJA, Rivera JA, et al. Characterizing the epidemiological transition in Mexico: national and subnational burden of diseases, injuries, and risk factors. PLoS Med. 2008;5 (6):e125 doi:10.1371/journal.pmed.0050125

Link: http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371/journal.pmed.0050125