ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า โรคเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร (eating disorders) และอารมณ์ซึมเศร้าสัมพันธ์กับพฤติกรรมดื่มสุราของนักศึกษาหญิง การมีประวัติผู้ติดสุราในครอบครัวสัมพันธ์กับการติดสุรา ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า การมีประวัติผู้ติดสุราในครอบครัว โรคเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร และอารมณ์ซึมเศร้ามีผลต่อปัญหาสุราในนักศึกษาหญิงที่ดื่มสุรามากน้อยเพียงใด

อาสาสมัครวิจัยเป็นนักศึกษาหญิงที่มีฝาแฝดจำนวน 286 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลการดื่มสุราของอาสาสมัครโดยใช้แบบสอบถาม Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) ผู้วิจัยใช้ Family Background Form ในการเก็บประวัติครอบครัว ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม Minnesota Eating Behavior Survey เพื่อประเมินโรคเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร และใช้ Beck Depression Inventory II เพื่อประเมินอาการซึมเศร้า

ผลการวิจัยพบว่า อาการซึมเศร้าสามารถบ่งชี้ปัญหาสุราได้ โรคเกี่ยวกับการรับประทานอาหารสามารถบ่งชี้ปัญหาสุราได้เช่นกัน แต่สามารถบ่งชี้ได้เฉพาะผู้ที่มีประวัติการติดสุราในครอบครัวเท่านั้น

 

Key words: college women, eating behaviors, depressive symptoms, family history

ที่มา: Harrell ZAT, Slane JD, Klump KL. Predictors of alcohol problems in college women: the role of depressive symptoms disordered eating and family history of alcoholism. Addict Behav. 2009;34:252-7.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19027241