เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาสุราของแม่นั้นทำให้ลูกตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม ปัญหาสุราและยาเสพติดของแม่นี้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดูแลลูก โดยทำให้แม่ไม่สามารถให้ความรักและความอบอุ่นในการดูแลลูก รวมถึงการทอดทิ้งลูก จากเหตุผลเหล่านี้ เด็กกลุ่มนี้จึงตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรงทั้งในครอบครัวและสังคม และทำให้มีปัญหาทางพฤติกรรม ติดสุราและสารเสพติดในอนาคตได้

นอกเหนือจากอาการติดสุราของแม่แล้วการติดเชื้อเอดส์ของแม่ยังเพิ่มปัญหาและเป็นภาระทางอารมณ์ให้กับครอบครัวอีกด้วย โดยเฉพาะการที่ปัญหาทางด้านสุขภาพของแม่ส่งผลต่ออารมณ์ของแม่และทำให้ไร้ประสิทธิภาพในการดูแลลูก นอกเหนือจากนั้น เด็กที่มีแม่ซึ่งติดเชื้อเอดส์อาจจะถูกกีดกันจากสังคมอีกด้วย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวเสริมให้เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวลักษณะนี้มีปัญหาทางพฤติกรรม เช่น ติดสุราและสารเสพติด พฤติกรรมรุนแรง ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาผลกระทบของปัญหาติดสุรา/ยาเสพติด และเชื้อเอดส์ของแม่ที่มีฐานะยากจนและอยู่ในเมืองใหญ่ว่ามีผลต่อลูกอย่างไหร

ผู้วิจัยไม่พบความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมของเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่มารดาติดเชื้อเอดส์หรือไม่ติดเชื้อเอดส์ แต่เด็กที่มีแม่ซึ่งติดสุรา/ยาเสพติดมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกทารุณกรรมหรือละเลย ถูกส่งไปรับการเลี้ยงดูในสถานดูแลเยาวชน มีสัมพันธภาพที่ไม่มั่นคงกับผู้อื่น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก และแสดงปัญหาเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น อย่างไรก็ตาม เด็กเหล่านี้จำนวนไม่น้อยมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ (resilience) ที่ดี โดยไม่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรือสุขภาพจิต มีเด็กเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีปัญหาความยืดหยุ่นทางอารมณ์กับสิ่งแวดล้อม (externalizing) (ร้อยละ 17) ความวุ่นวายใจภายใน (internalizing) (ร้อยละ 5) และทั้งสองด้าน (ร้อยละ 5)

 

Key words: risk factor, protective factors, urban, adolescents, HIV

ที่มา: Leonard NRGwadz MVCleland CMVekaria PCFerns B. Maternal substance use and HIV status: adolescent risk and resilience. J Adolesc. 2008;31:389-405.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17707902