ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความรู้ ของ ศวส.นั้น ได้กำหนดให้มีการ สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยภายนอกและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

การสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยภายนอก

ศวส.ดำเนินการบริหารจัดการงานวิจัย โดยการสนับสนุนทุนให้กับเครือข่ายนักวิชาการ คณาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ นักวิจัยมืออาชีพ นักวิจัยอิสระ ผู้ชำนาญการ และนักวิจัยหน้าใหม่ เพื่อสร้างและสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยในประเด็นการควบคุมปัญหาสุราให้เพิ่มมากขึ้น โดยใช้กรอบแนวคิดของแผนแม่บทวิจัย ซึ่งเป็นแผนแม่บทในการดำเนินการวิจัยของศูนย์วิจัยปัญหาสุราหรือสนับสนุนทุนวิจัย การดำเนินการบริหารงานวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การจัดทำแผนแม่บทการวิจัย

2. การแสวงหานักวิจัย

 1. การพัฒนาคุณภาพโครงร่างการวิจัย (Proposal)
 2. การอนุมัติโครงการและการทำข้อตกลง (สัญญา)
 3. การติดตามโครงการ
 4. การประเมินคุณภาพงานวิจัยและปิดโครงการ

3. การเผยแพร่ผลงานวิจัย

การจัดทำแผนแม่บทวิจัย แผนแม่บทวิจัยประกอบด้วย แผนวิจัยเร่งด่วนหรือแผนวิจัยระยะสั้น ๆ และแผนวิจัยทั่วไป หรือแผนวิจัยระยะยาว

แผนวิจัยเร่งด่วน

แผนวิจัยเร่งด่วนเป็นแผนวิจัยที่สนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ภาครัฐกำลังดำเนินการในปัจจุบันหรือในอนาคตอันใกล้ ได้แก่

 • องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (มาตรการจำกัดการเข้าถึงและควบคุม การโฆษณา), พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก (ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ซื้อ/ขาย/ดื่ม) เป็นต้น
 • องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการกำหนดมาตรการใหม่/เพิ่มเติม ได้แก่ มาตรการทางภาษี, มาตการควบคุมใบอนุญาตจำหน่าย, มาตรการควบคุมการโฆษณา เป็นต้น
 • องค์ความรู้เพื่อการดำเนินการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

แผนวิจัยทั่วไป

แผนวิจัยทั่วไป เป็นแผนวิจัยที่สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุราทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในขอบเขตเหล่านี้

 • สถานการณ์ปัญหาการบริโภคและผลกระทบจากการบริโภคสุรา ครอบคลุมสถานการณ์ด้านอุปสงค์ อุปทาน และผลกระทบ และกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาการบริโภคหรือเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคสุรา รวมถึงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาการบริโภค ผลกระทบจากการบริโภคสุรา และกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาจากการบริโภค
 • สาเหตุ ปัจจัยเอื้อ และกลไกการบริโภคและการเกิดผลกระทบจาก การบริโภคสุรา ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ นโยบายและ การดำเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐ
 • แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการบริโภคและผลกระทบจากการบริโภคสุรา
 • แนวทางการให้การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และทักษะแก่เด็กและเยาวชนในระบบการศึกษาในการป้องกันการเป็นนักดื่มสุราหน้าใหม่ และป้องกันการเกิดผลกระทบจากการบริโภค
 • แนวทางการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และทักษะแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในสถานที่ทำงาน ชุมชนและสังคมในการลดนักดื่มหน้าใหม่ ลดปริมาณการดื่มและลดผลกระทบจากการดื่มสุรา
 • แนวทางการป้องกันในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ ป้องกันเยาวชนเป็นนักดื่มหน้าใหม่ หรือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการใช้สุรามากเกินปกติหรือเสี่ยงต่อการติดสุรา
 • แนวทางการควบคุมการบริโภคและผลกระทบจากการบริโภคสุราโดยครอบครัวและชุมชน
 • แนวทางการให้การบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ที่ติดสุราหรือผู้ที่ใช้สุรามากเกินปกติ
 • แนวทางการควบคุมอุปทานของการบริโภคสุรา ครอบคลุมการควบคุม การผลิตและการนำเข้า การควบคุมราคาและภาษี การควบคุมช่องทางการจำหน่ายและบริบทของการดื่ม การควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขายรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมกลยุทธ์ต่อเด็กเยาวชน
 • แนวทางการควบคุมผลกระทบจากการบริโภคสุรา ซึ่งได้แก่ ผลกระทบ ด้านความรุนแรง/ ทะเลาะวิวาท ผลกระทบด้านสุขภาพ และผลกระทบด้านอุบัติเหตุ ได้แก่ มาตรการ การสุ่มตรวจแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับขี่ยานยนต์
 • การติดตามและประเมินผลนโยบายควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุรา

ตัวอย่างชุดโครงการวิจัยที่จะสนับสนุน

a) ชุดโครงการวิจัยสุราด้านอุปทาน เพื่อศึกษาอุปทานทั้งตลาดเก่าดั้งเดิมในสังคมไทย และตลาดที่เพิ่งเกิดตามกระแสเศรษฐกิจ เพื่อให้เข้าใจลักษณะทางระบาดวิทยาของสุรา ด้านอุปทาน ระบบเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ขาย ระบบเศรษฐกิจและสังคมของระบบสุรา ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ภาครัฐ เพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมสุรา รวมถึงการเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตสุราทั้งที่เป็นมาตรฐานระบบอุตสาหกรรมและที่เป็นแบบเสรีชาวบ้าน; ตัวอย่างโครงการวิจัย ได้แก่

 1. โครงการวิจัยระบาดวิทยาของอุปทาน เพื่อทราบลักษณะทางระบาดวิทยาด้านอุปทานของสุรา ได้แก่ ชนิดประเภทของสุรา ขนาดการผลิตและการขาย ลักษณะการกระจายของสุราชนิดประเภทต่างๆ เป็นต้น
 2. โครงการวิจัยระบบเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ขาย และภาครัฐ เพื่อให้เข้าใจโครงสร้าง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งภายในระบบเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ขายเอง และเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ขายกับชุมชนและสังคม รวมถึงโครงสร้างผลประโยชน์ภาครัฐ
 3. โครงการวิจัยกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมสุรา เพื่อให้เข้าใจการประยุกต์ใช้แนวคิดทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายสุรา ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ลักษณะทางเคมี, ลักษณะทางกายภาพ), กลยุทธ์ด้านราคา, การพัฒนาช่องทางและวิธีการเสนอขาย, และกลยุทธ์การโฆษณา และการส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้กลยุทธ์ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์และบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (CSR = Corporate Social Responsibility)
 4. โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิต ทั้งระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม และ แบบชาวบ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวางมาตรการป้องกันผลกระทบอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสมได้

b) ชุดโครงการวิจัยสุราด้านอุปสงค์ (รวมทั้งนักดื่มหน้าใหม่ และนักดื่มประจำ) เพื่อให้เข้าใจสถานภาพของอุปสงค์ ปัจจัยที่เอื้อและกลไกที่ก่อให้เกิดอุปสงค์ ตลอดทั้งกระบวนการเสพสุรา ตั้งแต่บริบทสถานการณ์ที่ทำให้เกิดการดื่ม, กระบวนการเสพสุรา, ผลประโยชน์จาก การเสพสุราทั้งระยะสั้นและระยะยาว, ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเสพสุรา กับ พฤติกรรมการใช้สารเสพติดอื่นๆ และ พฤติกรรมการเสพติดอื่นๆ, และ ปัจจัยทางครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง อุปสงค์; ตัวอย่างโครงการวิจัย ได้แก่

 1. โครงการวิจัยระบาดวิทยาของอุปสงค์ เพื่อทราบลักษณะทางระบาดวิทยาด้านอุปสงค์ของสุรา ได้แก่ ลักษณะของกลุ่มผู้ดื่มสุรา พฤติกรรมและขนาดการดื่มของผู้ดื่มกลุ่มต่างๆ ครอบคลุมกลุ่มอายุ ภูมิภาคที่อยู่อาศัย อาชีพ รายได้ ศาสนา (พุทธ / คริสต์ / อิสลาม) เป็นต้น
 2. โครงการวิจัยวัฒนธรรมการใช้สุราในสังคมไทย เพื่อให้เข้าใจการเสพสุราตามวัฒนธรรมดั้งเดิม, การถ่ายทอดการเสพสุราในครอบครัว, การเสพสุราในแหล่งบันเทิง, การเสพสุราตามโอกาสงานประเพณี งานรื่นเริง งานสังสรรค์ต่างๆ, การเสพสุราในกลุ่มประชากรจำเพาะ เช่น นักเรียน/นักศึกษา เป็นต้น
 3. โครงการวิจัยกระบวนการเสพสุรา เพื่อให้เข้าใจบริบทและพฤติกรรมการเสพสุรา ตั้งแต่บริบทสถานการณ์ที่เอื้อให้เกิดการดื่ม, การแสวงหา, การเตรียม และวิธีการดื่ม จนยุติการดื่ม โดยเน้นเปรียบเทียบการดื่มจนเมา ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ หรือ เกิดผลกระทบ และการดื่มที่ไม่เมา สามารถควบคุมตนเองได้
 4. โครงการวิจัยประโยชน์จากการเสพสุราระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เข้าใจแรงจูงใจทางบวกระดับบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพสุราในประชาชนคนไทยในบริบทวัฒนธรรมไทย
 5. โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเสพสุรา กับ พฤติกรรมการใช้สารเสพติดอื่นๆ (เช่น บุหรี่, ยาเสพติดอื่น, ยากล่อมประสาท เป็นต้น) และ พฤติกรรม การเสพติดอื่นๆ (เช่น การพนัน การติด Internet/Game, พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น) เพื่อให้เข้าใจความเชื่อมโยงของปัญหาพฤติกรรมที่คล้ายๆกันเกี่ยวกับการเสพและการติด เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบูรณาการนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการต่างๆที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพการติดที่ไม่เหมาะสมของประชาชนไทยต่อไป
 6. โครงการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ ทั้งปัจจัยทางครอบครัว ชุมชน, เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม, ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชน, นโยบายของรัฐ, ผลกระทบในสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ เพื่อนำมากำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการปรับลดอุปสงค์ต่อไป

c) ชุดโครงการวิจัยสุราด้านผลกระทบ เพื่อศึกษาให้เข้าใจลักษณะทางระบาดวิทยาของผลกระทบจากปัญหาการเสพสุราในสังคมไทย ทั้งผลกระทบระดับบุคคล และผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมในภาพรวม; ตัวอย่างโครงการวิจัย ได้แก่

 1. โครงการวิจัยระบาดวิทยาของผลกระทบ เพื่อทราบลักษณะทางระบาดวิทยา ด้านผลกระทบของสุรา ได้แก่ ชนิดประเภทของผลกระทบ ขนาดและการกระจายทางระบาดวิทยาของผลกระทบประเภทต่างๆ เป็นต้น
 2. โครงการวิจัยผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้เข้าใจลักษณะและขนาดของผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม เช่น ความขัดแย้ง ความรุนแรง และอาชญากรรม, ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการเสพสุรา กับ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
 3. โครงการวิจัยผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของปัญหาสุรา เพื่อให้เข้าใจขนาดของปัญหาและผลกระทบในทุกด้านของปัญหาสุรา ในภาพเชิงเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่รัฐได้จากสุรา ตลอดจนผลกระทบของบริบทการค้าเสรีต่อปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย (โดยการทำงานในประเด็นนี้จะต้องทำงานในเชิงรุกเพื่อที่จะโน้มน้าวให้หน่วยงานอื่น โดยเฉพาะหน่วยงานด้านเศรษฐกิจร่วมดำเนินการในประเด็นนี้ด้วย)

d) ชุดโครงการวิจัยสุราด้านมาตรการป้องกันแก้ไข เพื่อพัฒนานโยบายการป้องกันแก้ไข และเพื่อพัฒนาต้นแบบการดำเนินการป้องกันแก้ไขให้เห็นเป็นรูปธรรม สามารถพิสูจน์ผลสัมฤทธิ์ได้; ตัวอย่างโครงการวิจัย ได้แก่

 1. โครงการวิจัยเพื่อสร้าง/พัฒนา/ประยุกต์เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุรา ทั้งด้านการลดอุปทาน อุปสงค์ และผลกระทบ
  1. ด้านการลดอุปทาน; ตัวอย่างโครงการวิจัย ได้แก่
   • โครงการวิจัยมาตรการการควบคุม เช่น การติดฉลากคำเตือนที่เข้มข้นหรือเป็นภาพเช่นเดียวกับบุหรี่ มาตรการขึ้นภาษีสุราขาวและเบียร์, การเพิ่มเพดานภาษีสุราทุกชนิดและปรับตามอัตราเงินเฟ้อ, มาตรการควบคุมใบอนุญาตผลิตและจำหน่ายสุรา, การกำหนดควบคุมวันเวลาจำหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลหยุดยาว, เป็นต้น โดยศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของมาตรการควบคุมต่างๆ และแนวทางการดำเนินการให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในบริบทวัฒนธรรมไทย รวมถึงแนวทางการประเมินผลด้วย
  2. ด้านการลดอุปสงค์; ตัวอย่างโครงการวิจัย ได้แก่
   • โครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางการป้องกัน เช่น การปรับเปลี่ยนค่านิยมการดื่ม, การให้ความรู้อย่างเป็นระบบ, การป้องกันการดื่มในเด็กและเยาวชน (เช่น เกิดกฎกระทรวงตาม พรบ.ฯ ได้แก่ มาตรการควบคุมการโฆษณาต้องไม่ต่ำกว่าเดิม, ลักษณะการโฆษณาภาพลักษณ์, ลักษณะการปรากฏสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และสัญลักษณ์บริษัท, การควบคุมการโฆษณาให้จำกัดอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงได้เฉพาะนักดื่ม, เพิ่มอายุห้ามดื่มเป็น 20 ปี), การป้องกันการดื่มในกลุ่มเสี่ยง, การควบคุมปริมาณการดื่มให้พอเหมาะ เป็นต้น
  3. ด้านการลดผลกระทบ (ได้แก่ การทะเลาะวิวาท, ปัญหาสุขภาพ, และอุบัติเหตุ); ตัวอย่างโครงการวิจัย ได้แก่
   • โครงการวิจัยเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ / การทะเลาะวิวาท / ปัญหาสุขภาพอันเป็นผลเนื่องมาจากสุรา เช่น มาตราการกำหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ถูกกฎหมายสำหรับผู้ขับขี่ = 0 mg%, มาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ เป็นต้น
   • โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมประชาชน/ชุมชนป้องกันและช่วยเหลือกันเอง
   • โครงการวิจัยเพื่อสร้างระบบบริการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบรุนแรง
   • โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้สามารถดูแลช่วยเหลือได้
   • โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการรักษาผู้ติดสุราเรื้อรัง เช่น ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำนโยบายพัฒนาระบบบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา (ซึ่งครอบคลุมการดูแลบุคคลในครอบครัวผู้ดื่มด้วย)
 2. โครงการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาสุราอย่างยั่งยืน โดยเน้นการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนของชุมชน ในเงื่อนไขวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจที่ต่างกัน
 3. โครงการวิจัยประเมินผลระบบและมาตรการต่างๆที่ใช้อยู่ ซึ่งรวมถึง การพัฒนาดัชนีติดตามประเมิน ที่ครอบคลุมผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม, การประเมินผลมาตรการและกฎหมายต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทย (ครอบคลุมมิติการประเมินประชากรกลุ่มเป้าหมาย และการประเมินระดับพื้นที่), ผลกระทบต่อสังคมในกรณีที่การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็ง, การวิจัยประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมาย

e) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้สุรา

 1. โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้สุราใน ด้านต่างๆ เพื่อศึกษาวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลข้อสนเทศระบบทะเบียนเพื่อสังเคราะห์สภาพปัญหา, ศึกษาพัฒนาวิธีการทางเลือกสำหรับสำรวจพฤติกรรมการเสพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เชื่อถือได้และเหมาะสมสำหรับใช้ในการศึกษาติดตามสถานภาพพื้นที่ขนาดต่างๆและกลุ่มประชากรจำเพาะ

f) ชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทการควบคุมปัญหาสุราของประเทศไทย

การแสวงหานักวิจัย ศวส.ดำเนินการแสวงหานักวิจัย 2 แนวทาง คือ

เชิงรุก: ทาบทามนักวิจัย คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุรา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักวิจัยอาชีพ และผู้เชี่ยวชาญ

เชิงรับ: ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนไปยัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ซึ่งจะได้นักวิจัยหน้าใหม่ในด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้ามารับทุน โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ดังนี้

การสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก

วัตถุประสงค์

ให้การสนับสนุนทุนการทำวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท และดุษฏีนิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัย และนักวิชาการ ด้านการจัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก

เกณฑ์การพิจารณาเพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงการรับทุน

 • เป็นงานที่มีนัยยเชิงนโยบายสูง เช่น เป็นส่วนขาดของนโยบาย หรือมีความต้องการผลักดันเร่งด่วน หรือเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
 • เป็นงานที่เป็นส่วนขาดของความรู้ และมีความต้องการสูง
 • เป็นงานที่มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการไทยสูง โดยควรเป็นทั้งศักยภาพเชิงบุคคล เชิงองค์กร เชิงเครือข่าย และเชิงระบบ

ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาโครงการ

 1. นักศึกษาผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการโดยจัดทำรายละเอียดตาม แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
 2. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ตรวจสอบรายละเอียด ความสมบูรณ์ และพิจารณาข้อเสนอโครงการ
 3. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา แจ้งผลการพิจารณาในเบี้องต้นให้ผู้วิจัยทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด (ถ้ามี)
 4. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา นำข้อเสนอโครงการที่สมบูรณ์โดยผ่านการพิจารณา/ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดแล้ว (ถ้ามี) เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย พร้อมอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการ ตามระเบียบของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
 5. เมื่อข้อเสนอโครงการได้รับการอนุมัติ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ดำเนินการทำสัญญา ตามระเบียบของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
 6. ผู้วิจัยเริ่มโครงการวิจัย
 7. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้นำส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา จำนวน 3 ชุด โดยผู้รับทุนจะต้องประกาศหรือระบุเป็นลายลักษณ์อักษรว่า “ได้รับการสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา”
 8. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา มีสิทธิในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

หมายเหตุ

การขอรับทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ คณะ