เงื่อนไขการส่งประกวดผลงานวิจัย

  • ผลงานวิจัยที่นำเสนอต้องดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในด้าน ดังต่อไปนี้

o   การนำเสนอประเภท Oral presentation (36 เรื่อง)

§  ประเด็นผลกระทบเชิงสังคม

§  ประเด็นโฆษณา การตลาด ส่งเสริมการขาย และการให้ทุนอุปถัมภ์

§  ประเด็นผลกระทบเชิงสุขภาพและการบำบัดรักษา

§  ประเด็นพฤติกรรมการดื่ม การขับขี่หลังดื่ม และค่านิยมเพื่อลดการดื่ม

§  ประเด็นมาตรการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพและราคา

§  ประเด็นการพัฒนาระบบสนับสนุนและบริหารจัดการที่ดี

 

o ประเภท Poster presentation (20 เรื่อง) (ไม่จำกัดประเด็น) แต่ต้องเกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  • งานวิจัยที่นำเสนอต้องไม่เกี่ยวข้องหรือได้รับทุนสนับสนุนจากผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอออล์  
  • ผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องจัดทำเอกสาร และหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายตามที่ ศวส. กำหนด
  • หมดเขตรับสมัครและส่งบทคัดย่อ วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 23.59 น.
อ่านเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
อ่านต่อ
ดูบทความอื่นๆ
แปลโดย…

สุกัญญา สมะดอเล๊าะ นักวิชาการ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

เรียบเรียงโดย…

ผศ.ดร.วิทย์ วิชัยดิษฐ สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กันยายน 2565

อ่านต่อ
ดูบทความอื่นๆ
เขียนโดย…

ดร.รุ่งนภา คำผาง

หน่วยการจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัย ฝ่ายวิจัย

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สิงหาคม 2565
อ่านต่อ
ดูเอกสารอื่นๆ
อ่านต่อ
ดูบทความอื่นๆ

สื่อเผยแพร่

ดูสื่อทั้งหมด

สื่อเผยแพร่

      

       

   

ดูสื่อทั้งหมด

   

             

ข่าว ศวส.

ข่าว ศวส.

ดูข่าวทั้งหมด

ผลการสำรวจการรับรู้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่: กรณีศึกษาประชาชนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 15 จังหวัด (ครั้งที่ 1)

ดูข่าวทั้งหมด

เครือข่าย ศวส.

เครือข่าย ศวส.

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ศวส. ใช้คุกกี้ของท่านในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานบริการของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ท่านสามาถกีดกันหรือลบคุกกี้ดังกล่าวได้ผ่านการตั้งค่าและการลบประวัติการเข้าชมที่เบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ บางบริการบนเว็บไซต์ ได้ใช้สคริปต์จากแหล่งอื่น (บริการจากเว็บไซต์ Youtube, Vimeo, Google Maps, Spotify, และ Sound Cloud) ซึ่งจะติดตามการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้จากการเลือกบริการดังกล่าวข้างล่าง ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใ้ช้ข้อมูลของท่านได้ที่ นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Youtube
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Youtube
Vimeo
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Vimeo
Google Maps
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Google
Spotify
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Spotify
Sound Cloud
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages