เกี่ยวกับ ศวส.

ระเบียบและแบบฟอร์มสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบและแบบฟอร์มสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 1. ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2563
 2. สรุปขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินโครงการ
 3. แบบฟอร์มใบรับรองการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ที่มีคำสั่งแต่งตั้ง)
 4. แบบฟอร์มใบรับรองการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีกลั่นกรองทางวิชาการ/บุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมที่สำนักงานจัด)
เกี่ยวกับ ศวส.

คู่มือการเงิน การบัญชี ของโครงการย่อย ภายใต้ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

 1. คู่มือการบริหารจัดการโครงการของผู้รับทุน
 2. คู่มือการดำเนินงานด้านพัสดุ
 3. คู่มือภาษีอากรเบื้องต้น
 4. คู่มือดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี
 5. คู่มือการทำเอกสารและรายงานการเงินโครงการย่อย
เกี่ยวกับ ศวส.

แบบฟอร์มต่างๆ ของโครงการย่อย ภายใต้ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

 1. แบบฟอร์มใบรับรองการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ
 3. แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการ
 4. แบบบันทึกผลงาน และผลลัพธ์ของการดำเนินงานโครงการ
 5. แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 6. แบบฟอร์มสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์
 7. แบบฟอร์มนำเสนอข้อเสนอโครงการ
 8. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย งวดที่…
 9. แบบฟอร์มสำรวจการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เกี่ยวกับ ศวส.

ความเป็นมา

ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2547 โดยเป็นองค์กรภายใต้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีที่ตั้งที่ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ มี นพ.บัณฑิต ศรไพศาล เป็นผู้อำนวยการ วัตถุประสงค์หลักของ ศวส. คือ การสนับสนุนการผลิตองค์ความรู้ด้านการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์และการนำองค์ความรู้ไปใช้ในกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ หรือกล่าวได้ว่ามีหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรจัดการความรู้ ภารกิจสำคัญจึงประกอบไปด้วยกิจกรรมสองด้าน ด้านที่หนึ่งเป็น การกำหนดทิศทางงานวิจัย ผ่านการคัดเลือก สนับสนุนทุนวิจัย และการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่สนับสนุน ส่วนกิจกรรมด้านที่สองคือการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยการสื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณะและผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ และการจัดให้มีกลไกการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะการจัดการประชุมสุราวิชาการประจำปี

เกี่ยวกับ ศวส.

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เป็น หน่วยงานวิชาการที่ผลิตและเรียบเรียงความรู้ และพัฒนากลไกการประสานและสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความรู้และใช้ความรู้ เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการกับปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors