Category

ข่าวเด่น

Home / ข่าวสาร ศวส. / ข่าวเด่น
ข่าวสาร ศวส., ข่าวเด่น

ขอเชิญร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน “การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 12”

ขอเชิญร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน “การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 12”

เรื่อง “ภัยแอลกอฮอล์: ความเสมอภาค และการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน”

ณ ศูนย์จัดประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ขอเชิญร่วมประกวดผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ-ครั้งที่-12

(ร่าง) กำหนดการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 12
ร่างกำหนดการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ-ครั้งที่-12-130922

ข่าวสาร ศวส., ข่าวเด่น

ประกาศศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เรื่อง การสนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์ ประเด็นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565

ประกาศทุนวิทยานิพนธ์

ข่าวสาร ศวส., ข่าวเด่น

ประกาศศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่ผลิต ส่งมอบความรู้ พัฒนากลไกการประสาน
และศักยภาพทางวิชาการของกระบวนการจัดการปัญหาจากสุราในประเทศไทย ตามแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่สอง (พ.ศ. 2564 ถึง 2570) ภายใต้กลยุทธ์ SAFER ขององค์การอนามัยโลก ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) จึงเปิดรับข้อเสนอโครงการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ทั้งในด้านอุปสงค์ อุปทาน และผลกระทบ ดังประเด็นต่อไปนี้

  1. การสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมและจำกัดการเข้าถึงทางกายภาพ
  2. การยกระดับและการบังคับใช้มาตรการควบคุมพฤติกรรมขับขี่ยานพาหนะหลังการดื่มสุรา
  3. การจัดให้มีการเข้าถึงระบบบริการการคัดกรอง การบำบัดแบบสั้น
    และการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการดื่มสุรา
  4. การขึ้นราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบภาษี

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ร่วมส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศวส. ประจำปี พ.ศ. 2565 (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2565) โดยศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครขอรับทุน ได้ดังนี้

ver-1-ร่างประกาศทุนวิจัย-ศวส-2565-2022.09.5_SS

ข่าวสาร ศวส., ข่าวเด่น, สื่อเผยแพร่, หนังสือ

การสังเคราะห์ผลการศึกษาประเด็นดื่มแล้วขับในประเทศไทย พ.ศ. 2564

เอกสารวิชาการ-2565-2-การสังเคราะห์ผลการศึกษาประเด็นดื่มแล้วขับในประเทศไทย

1 2 3 10 11
นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ศวส. ใช้คุกกี้ของท่านในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานบริการของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ท่านสามาถกีดกันหรือลบคุกกี้ดังกล่าวได้ผ่านการตั้งค่าและการลบประวัติการเข้าชมที่เบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ บางบริการบนเว็บไซต์ ได้ใช้สคริปต์จากแหล่งอื่น (บริการจากเว็บไซต์ Youtube, Vimeo, Google Maps, Spotify, และ Sound Cloud) ซึ่งจะติดตามการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้จากการเลือกบริการดังกล่าวข้างล่าง ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใ้ช้ข้อมูลของท่านได้ที่ นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Youtube
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Youtube
Vimeo
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Vimeo
Google Maps
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Google
Spotify
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Spotify
Sound Cloud
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors