ข่าวสาร ศวส., ข่าวเก่า

สธ.ขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด วางแผน ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ลดนักดื่มหน้าใหม่ บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อย่างเข้มข้น

กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดนักดื่มหน้าใหม่และเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่

นายแพทย์ศุภกิจกล่าวว่า คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด และให้จังหวัดดำเนินการตามมติ ดังนี้ 1.ทบทวนความถูกต้อง ครบถ้วนองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานให้เป็นปัจจุบัน  โดยมอบหมายให้หน่วยราชการ และภาคประชาสังคมร่วมรับผิดชอบแผนงานต่าง ๆ  2. จัดการประชุมคณะกรรมการฯ จังหวัด อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน  3.ดำเนินการตามยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเข้มข้น อาทิ จัดกิจกรรมป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ มีการเฝ้าระวังและออกตรวจเพื่อป้องปราม รณรงค์ให้งานบุญประเพณี งานกีฬา งานเลี้ยงเป็นงานปลอดภัยปลอดสุรา สนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นให้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุราสำเร็จ

ในปี  2562  ตั้งเป้าให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,068 แห่งทั่วประเทศ   คัดกรองและบำบัดผู้ติดสุราให้ได้ร้อยละ 40 ของผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล บังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 80 และใช้มาตรการชุมชนช่วยในการควบคุมการดื่มสุราอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

“การจัดประชุมวันนี้เป็นการกระตุ้นเตือนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือลดนักดื่มหน้าใหม่ ส่งเสริมให้เยาวชนไม่ริเริ่มการดื่มสุรา และเตรียมความพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บในทุกเทศกาล ทั้งนี้ ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2560 พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 15,897,262 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 ส่วนเยาวชนอายุ 15-19 ปี ดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 623,773คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 ในกลุ่มเยาวชน” นายแพทย์ศุภกิจกล่าว

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ศวส. ใช้คุกกี้ของท่านในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานบริการของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ท่านสามาถกีดกันหรือลบคุกกี้ดังกล่าวได้ผ่านการตั้งค่าและการลบประวัติการเข้าชมที่เบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ บางบริการบนเว็บไซต์ ได้ใช้สคริปต์จากแหล่งอื่น (บริการจากเว็บไซต์ Youtube, Vimeo, Google Maps, Spotify, และ Sound Cloud) ซึ่งจะติดตามการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้จากการเลือกบริการดังกล่าวข้างล่าง ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใ้ช้ข้อมูลของท่านได้ที่ นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Youtube
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Youtube
Vimeo
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Vimeo
Google Maps
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Google
Spotify
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Spotify
Sound Cloud
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors