เกี่ยวกับ ศวส.

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

สถาบันวิชาการที่เป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้และชี้นำนโยบายสาธารณะด้านกระบวนการจัดการกับปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

พันธกิจของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

  1. สร้างความรู้ผลิตและเรียบเรียงองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีอยู่แล้วและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อจัดการกับปัญหาสุราในประเทศไทย
  2. สร้างคนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ของนักวิชาการทั้งภายในและเครือข่ายนักวิชาการภายนอก และศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
  3. สร้างเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาสุราในประเทศไทย
  4. สร้างสังคม” เพิ่มความตระหนักและการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคม ในการจัดการกับปัญหาสุรา
นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ศวส. ใช้คุกกี้ของท่านในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานบริการของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ท่านสามาถกีดกันหรือลบคุกกี้ดังกล่าวได้ผ่านการตั้งค่าและการลบประวัติการเข้าชมที่เบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ บางบริการบนเว็บไซต์ ได้ใช้สคริปต์จากแหล่งอื่น (บริการจากเว็บไซต์ Youtube, Vimeo, Google Maps, Spotify, และ Sound Cloud) ซึ่งจะติดตามการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้จากการเลือกบริการดังกล่าวข้างล่าง ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใ้ช้ข้อมูลของท่านได้ที่ นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Youtube
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Youtube
Vimeo
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Vimeo
Google Maps
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Google
Spotify
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Spotify
Sound Cloud
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors