วัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

  1. สร้างองค์ความรู้ในด้านอุปสงค์ อุปทาน ผลกระทบ มาตรการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุรา
  2. สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านอุปสงค์ อุปทาน ผลกระทบ มาตรการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุรา แก่ภาคีเครือข่าย รวมถึงสาธารณชน และการนำองค์ความรู้ไปใช้ในกระบวนการนโยบายสุรา และขับเคลื่อนสังคมในประเทศไทย
  3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของภาคีเครือข่ายและสังคมในกระบวนการจัดการกับปัญหาจากสุราในประเทศไทย

เป้าหมายการดำเนินงานของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

จากแผนผังผลลัพธ์การดำเนินงานของ สสส. สำนักหนึ่ง[1] สามารถใช้เป็นกรอบในการกำหนดผลลัพธ์การดำเนินงานของศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้ดังนี้ (ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ 1 ถึง 3 เป็นผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้จากการทำงานของศวส. เอง แต่ผลลัพธ์ระดับ 4 ถึง 6 ต้องอาศัยกลไกของภาคส่วนอื่นร่วมด้วยในการทำให้บรรลุได้)

•   ผลลัพธ์ระดับ 6 เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ของการควบคุมปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ ความชุก อัตราตาย และภาระโรคจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราลดลง ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งตรงกับผลลัพธ์ระดับสูงสุด (ผลกระทบด้านสุขภาพระดับประชากร) ตามแผนผังผลลัพธ์ของการดำเนินงานของ สสส. สำนักหนึ่ง

•   ผลลัพธ์ระดับ 5 การจะบรรลุผลกระทบระดับ 6 ดังกล่าว จะต้องทำให้เกิดผลลัพธ์สองด้านที่สำคัญ (ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรม และด้านสิ่งแวดล้อมระดับประชากร) คือ หนึ่ง ในด้านตัวผู้ดื่มสุราเอง คือต้องมีจำนวนผู้ดื่มลดลง โดยต้องทำให้ไม่มีจำนวนนักดื่มหน้าใหม่เกิดขึ้น หรือมีอัตราการเกิดนักดื่มหน้าใหม่ลดลง และนักดื่มหน้าเก่าต้องหยุดหรือเลิกดื่ม ซึ่งจำนวนและอัตราของนักดื่มนี้จะส่งผลให้ปริมาณการดื่มสุราต่อหัวประชากรต่อปีลดลง (Annual Per Capita Alcohol Consumption: APC) และสอง ในด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคมของประเทศ คือการทำให้มีพื้นที่ทางสังคมที่ปลอดสุราเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการทำให้ประชากรเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ยากขึ้น และกิจกรรมทางสังคมที่มีการดื่มสุรามีจำนวนน้อยลง

•  ผลลัพธ์ระดับ 4 เป็นการขยายผลการดำเนินงานควบคุมปัญหาสุราที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในระดับประเทศ นั่นคือ ภาคีหลักที่ทำงานควบคุมปัญหาสุราต้องทำงานได้อย่างเป็นระบบ โดยภาคีภาครัฐต้องทำให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มฯ มากขึ้น มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจากการดื่มสุรา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่มีประสิทธิภาพในระดับชาติ นอกจากนี้ ภาคีภาคประชาชนก็ต้องทำงานอย่างเป็นระบบเช่นกัน โดยการทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งทุกภาคส่วน และคนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุรา และพร้อมใจกันมีส่วนร่วมในการควบคุมปัญหาดังกล่าว (ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า การจะเกิดผลลัพธ์ตั้งแต่ระดับสี่ขึ้นไป ต้องอาศัยความร่วมมือขององค์กรภาคส่วนอื่นด้วย บทบาทของศวส.ในการทำให้เกิดผลลัพธ์ในระดับนี้ จึงเป็นเพียงการสนับสนุนให้เกิดการขยายผลเชิงระบบเท่านั้น โดยอาศัยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่งถึงสาม)

•   ผลลัพธ์ระดับ 3  คือ การสร้างกลไกสนับสนุนเพื่อทำให้ภาคีระบบหลักที่ทำงานด้านการควบคุมปัญหาสุรามีแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดย ศวส. ในฐานะที่เป็นองค์กรทางวิชาการจะต้องทำงานร่วมกันกับภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพภาคี (ยุทธศาสตร์ที่สามของศวส.) เช่น สำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสำนัก/กรม/กอง อื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า รวมทั้งนักวิชาการ/นักวิจัยในสถาบันการศึกษา และนักวิชาการ/นักวิจัยอิสระ ในการสร้างกลไกการทำงานด้านควบคุมปัญหาสุราที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาในแต่ละองค์กรเหล่านี้ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีระบบ

•   ผลผลิตระดับ 2 จัดเป็นผลผลิตด้านกระบวนการ ซึ่งเป็นการนำผลจากการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นพันธกิจหลักของศวส. (ผลผลิตระดับ 1 และเป็นยุทธศาสตร์ที่หนึ่งของศวส.) มาใช้ในการผลักดันนโยบายด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมต่อการดื่มสุรา ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สองของศวส. (การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้) ตัวชี้วัดผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในระดับนี้ คือ การมีกิจกรรมผลักดันหรือชี้นำนโยบายฯ และการมีกิจกรรมด้านสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ความรู้และปรับทัศนคติของสังคม

•  ผลผลิตระดับ 1 เป็นผลลัพธ์หลักของการดำเนินงานของศวส. ในฐานะเป็นองค์กรวิชาการที่มีพันธกิจหลักในการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการกับปัญหาสุรา เป็นยุทธศาสตร์ที่หนึ่งของศวส. ประกอบด้วย การสนับสนุนชุดโครงการวิจัยมุ่งเป้า งานเฝ้าระวังสถานการณ์ งานสังเคราะห์และประเมินผลนโยบาย งานวิจัยทั่วไปและเร่งด่วน และงานวิจัยวิทยานิพนธ์ ซึ่งวัดได้จาก การมีข้อมูล ข้อสนเทศ ความรู้ กิจกรรม และพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการกับปัญหาสุราเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความถูกต้องตามหลักฐานวิชาการ และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ..๒๕๕๓[2] ได้กำหนดเป้าหมายเชิงกลไกของนโยบายไว้สี่ประการคือ

•     ควบคุมและลดปริมาณการดื่มสุราในสังคม

•     ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และควบคุมความชุกของการดื่มสุรา

•     ลดความเสี่ยงของการดื่มสุรา ทั้งในมิติของปริมาณและรูปแบบการดื่ม และพฤติกรรมหลังการดื่มสุรา

•     จำกัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากการดื่มสุรา

เนื่องจากศวส.เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาสุราในประเทศไทย จึงกำหนดเป้าหมายของการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติด้วย


[1] นพ. บัณฑิต ศรไพศาล. แผนปฏิบัติการสามปี พ.. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๓ ประเด็น NCDs, บุหรี่ สุรา ยาเสพติด (อาหาร กิจกรรมทางกาย) ของคณะหนึ่ง สสส. บรรยายที่โรงแรมรามาการ์เด้นท์ วันที่ ๘๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐.

[2] ทักษพล ธรรมรังสี, สุวรา แก้วนุ้ย. แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; 2552.

ขอบเขตการดำเนินงาน

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรากำหนดขอบเขตการดำเนินงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน การควบคุม การจัดการปัญหาจากการบริโภคสุรา ในมิติทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข และสังคมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ผลักดันนโยบาย และขับเคลื่อนสังคม

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors