แผนแม่บทวิจัยเพื่อการบริโภคสุราของศูนย์วิจัยเพื่อควบคุมการบริโภคสุรา เป็นแผนแม่บท (Master plan) ของศูนย์วิจัยเพื่อควบคุมการบริโภคสุราในการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของเครือข่ายนักวิชาการและนักวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุรา โดยครอบคลุมทั้งการป้องกันการดื่มและป้องกันอันตรายจากการดื่ม ทั้งนี้เพื่อผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทั้งสามกลุ่ม ได้แก่ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติ และประชาชน
แผนแม่บทวิจัยเพื่อควบคุมการบริโภคสุราวางอยู่บนปรัชญาพื้นฐานสำคัญ 2 ประการ คือ

 1. การแก้ปัญหาสุราเป็นเรื่องใหญ่ที่ซับซ้อนต้องการการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่สมดุลระหว่างการดำเนินงานเพื่อผลระยะสั้นและระยะยาว และ
 2. ต้องสร้างฐานกำลังนักวิชาการที่สนใจทำงานวิชาการเรื่องสุราอย่างเนื่องให้เพียงพอ

แผนแม่บทวิจัย แบ่งเป็น 3 แผนตามระยะเวลาการเกิดผลผลิตของงานวิจัย ได้แก่

 1. แผนวิจัยเร่งด่วน 6 เดือนแรก (พ.ย. 47 – เม.ย. 48)
 2. แผนวิจัยระยะสั้น 6 เดือน – 2 ปี (พ.ค. 48 – ต.ค. 49) และ
 3. แผนวิจัยระยะกลาง 3 – 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2552)

1) แผนวิจัยเร่งด่วน 6 เดือนแรก

แผนงานวิจัยเร่งด่วน 6 เดือนแรก เป็นแผนงานวิจัยที่สามารถดำเนินการให้เห็นผลผลิตเบื้องต้นได้ในระยะเวลาสั้น 6 เดือน หัวข้อวิจัยกำหนดขึ้นจากแนวคิดหลายฝ่าย ได้แก่ แนวคิดของฝ่ายกำหนดนโยบาย เนื่องจากเป็นกลุ่มซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการกำหนดนโยบายระดับชาติ ซึ่งเป็นภารกิจที่มีบริบทการทำงานที่มีความซับซ้อนสูง ทำให้หน้าต่างแห่งโอกาส (Window of opportunity) มีจำกัดและมีความสำคัญสูงในแต่ละครั้งที่โอกาสเปิด แผนงานวิจัยเร่งด่วน 6 เดือนแรกนี้จึงยึดเอาข้อเสนอของ ฯพณฯรองนายกจาตุรนต์ ฉายแสง ลงนามวันที่ 1 ต.ค. 2547 ที่เสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เห็นชอบในหลักการ ลงนามวันที่ 5 ต.ค. 2547 แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และ คณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ (คบอช.) ดำเนินการต่อเนื่องต่อมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคณะกรรมการอำนวยการแผนงานศูนย์วิจัยเพื่อควบคุมการบริโภคสุราที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์ของ ศวส.
แผนงานวิจัยเร่งด่วนประกอบไปด้วยโครงการวิจัยที่ต้องการองค์ความรู้เพิ่มเติมดังนี้

 • โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะมาตรการขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสร้างราคาเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและการออกใบอนุญาตสถานบริการจำหน่าย/ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อควบคุมปริมาณสถานบริการจำหน่าย/ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะมาตรการการกำหนดพื้นที่ปลอดการจำหน่าย/ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อควบคุมปริมาณสถานบริการจำหน่าย/ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2) แผนวิจัยระยะสั้น 6 เดือน – 2 ปี

แผนงานวิจัยระยะสั้น 6 เดือน – 2 ปี เป็นแผนงานวิจัยที่กำหนดประเด็นขึ้นจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุรา โดยการประมวลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม เนื่องจากการดำเนินงานระยะสั้นยังไม่มีองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญจำเป็นเพียงพอ จึงต้องกลั่นประเด็นการดำเนินงานจากประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุราว่ามาตรการใดน่าจะเป็นมาตรการที่สำคัญ เร่งด่วน และมีความเป็นไปได้ ควรที่จะรีบดำเนินการระยะสั้นภายใน 2 ปี
แผนงานวิจัยระยะสั้นประกอบไปด้วยโครงการวิจัยที่ตอบประเด็นที่ต้องการองค์ความรู้เพิ่มเติมดังนี้

 • โครงการทบทวนองค์ความรู้พื้นฐาน (State-of-the-art review) ที่สำคัญในประเด็นต่างๆ ได้แก่ โครงการวิจัยทบทวนมาตรการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุราของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ ด้านการป้องกันการดื่ม ได้แก่ การควบคุมการผลิตและการนำเข้า, มาตรการทางราคาและภาษี, การควบคุมการจัดจำหน่ายและการดื่ม, การควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ และการควบคุมผู้บริโภค; ด้านการป้องกันอันตรายจากการดื่ม ได้แก่ การป้องอุบัติเหตุจากการดื่ม การป้องกันปัญหาทางสุขภาพจากการดื่ม และการป้องกันความรุนแรงจากการดื่มและด้านการศึกษาการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และการสร้างชุมชนผู้ปฏิบัติในการลดละเลิกดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
 • โครงการวิจัยศึกษาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกฎหมายหรือมาตรการที่มีอยู่แล้ว (ศึกษาทั้งด้านผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและผู้บังคับใช้กฎหมาย)
 • โครงการวิจัยวัฒนธรรมการใช้สุราในสังคมไทย
  • วัฒนธรรมดั้งเดิม ได้แก่ สงกรานต์, ปีใหม่, ลอยกระทง, กฐิน
  • วัฒนธรรมใหม่ ได้แก่ งานฉลองวันเกิด, ฉลองรับปริญญา, รับน้องใหม่
  • ประเพณีในชุมชน ได้แก่ งานบวช, งานศพ, งานแต่งงาน
 • โครงการวิจัยความรู้ ความเชื่อ และความคาดหวังของเยาวชนต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รูปแบบต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ซึ่งนอกจากจะครอบคลุมประเด็นด้าน Demand แล้ว ยังครอบคลุมประเด็นด้าน Supply อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์สุรา การบรรจุภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย บริบทการดื่ม การตลาดและการส่งเสริมการขาย)
 • โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการป้องกันการดื่มในเด็กและเยาวชน (ครอบคลุมการรณรงค์ และการสร้างแนวร่วม)
 • โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุราของผู้ขับขี่ยานยนต์ (ครอบคลุมมาตรการสุ่มตรวจระดับแอลกอฮอล์และอื่นๆ)
 • โครงการวิจัยกลยุทธทางการตลาดของอุตสาหกรรมสุรา ครอบคลุมการส่งเสริมการตลาด)

3) แผนวิจัยระยะกลาง 3-5 ปี

แผนงานวิจัยระยะกลาง 3 – 5 ปี เป็นแผนงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการดำเนินงานในระยะยาวให้ได้ผลยั่งยืน โดยที่แผนงานนี้กำหนดประเด็นขึ้นจากการทบทวนองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุราเป็นเบื้องต้นโดยศูนย์วิจัยเพื่อควบคุมการบริโภคสุรา ซึ่งจะปรึกษาหารือกับเครือข่ายนักวิชาการและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุรา แล้วนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุราต่อไป

(ร่าง)แผนงานวิจัยระยะกลางประกอบไปด้วยโครงการวิจัยที่ตอบประเด็นที่ต้องการองค์ความรู้เพิ่มเติมดังนี้

 • ชุดโครงการวิจัยด้านอุปทาน ได้แก่ โครงการวิจัยระบาดวิทยาของอุปทาน (ครอบคลุมระบบเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ขายและภาครัฐ และกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมสุรา), โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น
 • ชุดโครงการวิจัยด้านอุปสงค์ ได้แก่ โครงการวิจัยระบาดวิทยาของอุปสงค์ (ครอบคลุมโครงการวิจัยวัฒนธรรมการใช้สุราในสังคมไทย ซึ่งครอบคลุมทั้ง วัฒนธรรมดั้งเดิม ได้แก่ สงกรานต์, ปีใหม่, ลอยกระทง, กฐิน; วัฒนธรรมใหม่ ได้แก่ ฉลองวันเกิด, ฉลองรับปริญญา, รับน้องใหม่, สถานท่องเที่ยวกลางคืน; ประเพณีในชุมชน ได้แก่ งานบวช, งานศพ, งานแต่งงาน เป็นต้น), โครงการวิจัยกระบวนการเสพสุรา, โครงการวิจัยประโยชน์ของการเสพสุราระยะสั้นและระยะยาว, โครงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเสพสุรา การใช้สารเสพติดอื่นๆ และการเสพติดอื่นๆ และโครงการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ เป็นต้น
 • ชุดโครงการวิจัยด้านผลกระทบ ได้แก่ โครงการวิจัยระบาดวิทยาของผลกระทบ, โครงการวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตระดับบุคคล, โครงการวิจัยผลกระทบต่อครอบคัว ชุมชนและสังคม และโครงการวิจัยผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของปัญหาสุรา เป็นต้น
 • ชุดโครงการวิจัยมาตรการควบคุม (ศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่า) ได้แก่ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการควบคุมราคาและภาษี, โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการควบคุมช่องทางการซื้อขายและการดื่ม, โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการควบคุมการผลิตและการนำเข้า, และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการควบคุมการส่งเสริมการขาย (รวมการโฆษณา) เป็นต้น
 • ชุดโครงการวิจัยแนวทางป้องกัน ได้แก่ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการเปลี่ยนค่านิยมการดื่ม, โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการให้ความรู้อย่างเป็นระบบ, โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการป้องกันการดื่มในเด็กและเยาวชน, โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการป้องกันการดื่มในกลุ่มเสี่ยง, โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดื่ม และโครงการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาสุราอย่างยั่งยืน เป็นต้น
 • ชุดโครงการวิจัยลดผลกระทบ ได้แก่ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรลดการทะเลาะวิวาทเนื่องจากสุรา, โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการลดปัญหาสุขภาพเนื่องจากสุรา, โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการลดปัญหาอุบัติเหตุเนื่องจากสุรา, โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการเสริมประชาชน/ชุมชนในการป้องกันและช่วยเหลือกันเอง, โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการระบบบริการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง, โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้สามารถดูแลช่วยเหลือได้, โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง และรักษาผู้ติดสุราเรื้อรัง เป็นต้น
 • ชุดโครงการวิจัยประเมินผลระบบและมาตรการต่างๆที่ใช้อยู่
 • ชุดโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors