นโยบายเว็บไชต์ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

นโยบายเว็บไชต์ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

มีผลบังคับใช้ พฤษภาคม 2562

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา  ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจัย บทความ หนังสือ และกิจกรรมของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา การใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

 • ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วีดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าเนื้อหา
 • เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
 • ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
 • ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไขปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งศูนย์วิจัยปัญหาสุรา อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

 • ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 • ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา รวมทั้งเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 • ผู้ใช้บริการจะต้องอ้างอิงถึงศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และเจ้าของเนื้อหาทุกครั้ง เมื่อมีการทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ แลกเปลี่ยน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ใช้บริการห้ามขาย หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และ/หรือเจ้าของเนื้อหา โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 • ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา  มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา  หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ศูนย์วิจัยสุรา
 • กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์ใดๆ ต่อศูนย์วิจัยปัญหาสุรา แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากศูนย์วิจัยปัญหาสุราแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา  จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น    

การปฏิเสธความรับผิด

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งานความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าศูนย์วิจัยปัญหาสุรา  จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ (ชื่อหน่วยงาน/เว็บไซต์) ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าศูนย์วิจัยปัญหาสุรา  จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น    

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งเจ้าของเนื้อหานั้นๆ เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หรือผู้ให้อนุญาตแก่ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ โลโก้ ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศไทย


นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

มีผลบังคับใช้ พฤษภาคม 2562

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) คือใคร

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เป็นองค์กรภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ศวส.เก็บข้อมูลอะไรบ้างจากผู้เข้าชมเว็บไซต์และทำไมจึงต้องเก็บ

เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศวส. จำมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของท่าน ดังนี้

แบบฟอร์มติดต่อ

แบบฟอร์มติดต่อสอบถามที่หน้าติดต่อเรา เป็นแบบฟอร์มที่ทาง ศวส. จำเป็นต้องขอข้อมูล ชื่อ นามสกุล ของท่าผู้ติดต่อ เพื่อให้สามารถระบุตัวท่านได้ และอีเมล์ของท่าน เพื่อให้ ศวส. สามารถติดต่อกลับไปหาท่านได้ รวมถึงข้อมูลระบุเรื่องและข้อความ เพื่อให้ ศวส. ทราบและเข้าใจถึงความประสงค์ในการติดต่อ ศวส. มาครั้งนี้ของท่าน

คุกกี้และการทำสถิติ

เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ศวส. จะจัดตั้งคุกกี้เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน คุกกี้ดังกล่าวจะคงอยู่ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ของท่านยอมรับคุกกี้ได้และเพื่อให้ ศวส. สามารถจัดทำสถิติการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้าจอได้ โดยคุกกี้นี้จะถูกยกเลิกเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ ทั้งนี้ ก็เพื่อ ศวส. ที่จะปรับปรุงรูปแบบการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

เนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น

บทความบนเว็บไซต์นี้อาจจะมีเนื้อหาที่ถูกแนบไว้ (เช่น วีดีโอ รูปภาพ บทความ เป็นต้น) ซึ่งอาจเป็นเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น โดยเว็บไซต์เหล่านี้อาจจะมีการเก็บข้อมูลของท่านในรูปแบบคุกกี้ และฝังการติดตามบุคคลที่สามเพิ่มเติม เพื่อเฝ้าดูการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่แนบไว้ รวมถึงการติดตามการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเนื้อหาที่ถูกแนบไว้ถ้าท่านมีบัญชีและได้เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์นั้นไว้

ศวส. เก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้นานแค่ไหนและท่านมีสิทธิอะไรบ้างกับข้อมูลของท่าน

ถ้าท่านได้ส่งข้อความติดต่อศวส. ผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อในหน้าติดต่อเรา ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ตลอดไป เพื่อให้ ทีมงาน ศวส. สามารถสืบค้นได้ในอนาคต หากท่านต้องการลบข้อมูลติดต่อดังกล่าว โปรดติดต่อไปที่อีเมล์ ja_chalala@hotmail.com ของ คุณชฎาบุญ เจียรธนกฤติ และแจ้งความประสงค์ของท่าน

สำหรับข้อมูลคุกกี้ ข้อมูลจะถูกลบเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน แต่ข้อมูลที่ถูกแปลงมาเป็นสถิติจะคงถูกจัดเก็บไว้ที่ ศวส. ตลอดไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการระบุตัวตน หรือ ไอพี ของท่านแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลของท่านที่ถูกจัดเก็บโดยบุคคลที่สาม ผ่านเครื่องมือการติดตามของเว็บไซต์อื่น จะไม่ได้ถูกจัดเก็บโดย ศวส. 

ศวส. ปกป้องข้อมูลของท่านอย่างไร

นอกเหนือจากข้อมูลสถิติและข้อมูลการติดต่อของท่าน ศวส. จะไม่เก็บข้อมูลอื่นใดของท่าน หากไม่จำเป็น สำหรับข้อมูลการติดต่อของท่าน จะถูกจัดเก็บในอีเมล์ของคณะทำงาน ศวส. ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำสัญญารักษาความลับไว้แล้วกับทาง ศวส.

ช่องโหว่ข้อมูลอะไรบ้างที่ ศวส. มีในปัจจุบัน

สำหรับข้อมูลของท่านที่ถูกจัดเก็บโดยบุคคลที่สาม ผ่านเครื่องมือการติดตามของเว็บไซต์อื่น ศวส. จะไม่เข้าไปก้าวก่าย หรือ ยุ่งเกี่ยว กับการเก็บข้อมูลดังกล่าว

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ศวส. ใช้คุกกี้ของท่านในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานบริการของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ท่านสามาถกีดกันหรือลบคุกกี้ดังกล่าวได้ผ่านการตั้งค่าและการลบประวัติการเข้าชมที่เบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ บางบริการบนเว็บไซต์ ได้ใช้สคริปต์จากแหล่งอื่น (บริการจากเว็บไซต์ Youtube, Vimeo, Google Maps, Spotify, และ Sound Cloud) ซึ่งจะติดตามการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้จากการเลือกบริการดังกล่าวข้างล่าง ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใ้ช้ข้อมูลของท่านได้ที่ นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Youtube
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Youtube
Vimeo
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Vimeo
Google Maps
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Google
Spotify
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Spotify
Sound Cloud
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors