Articles Tagged with

การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Home / การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Infographic, สื่อเผยแพร่

การใช้แอพพลิเคชั่น Line ในการสะกิด (nudge) เพื่อให้เกิดการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยและนักศึกษาอาชีวะใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

InfoGraphic

บทความ, สาระน่ารู้

บทความ การใช้แอพพลิเคชั่น Line ในการสะกิด (nudge) เพื่อให้เกิดการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยและนักศึกษาอาชีวะใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บทความสำหรับเผยแพร่

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

รายงานวิจัย การใช้แอพพลิเคชั่น Line ในการสะกิด (nudge) เพื่อให้เกิดการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยและนักศึกษาอาชีวะใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายงานฉบับสมบูรณ์

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ศวส. ใช้คุกกี้ของท่านในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานบริการของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ท่านสามาถกีดกันหรือลบคุกกี้ดังกล่าวได้ผ่านการตั้งค่าและการลบประวัติการเข้าชมที่เบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ บางบริการบนเว็บไซต์ ได้ใช้สคริปต์จากแหล่งอื่น (บริการจากเว็บไซต์ Youtube, Vimeo, Google Maps, Spotify, และ Sound Cloud) ซึ่งจะติดตามการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้จากการเลือกบริการดังกล่าวข้างล่าง ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใ้ช้ข้อมูลของท่านได้ที่ นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Youtube
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Youtube
Vimeo
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Vimeo
Google Maps
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Google
Spotify
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Spotify
Sound Cloud
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors