Articles Tagged with

ประกาศ

Home / ประกาศ
ข่าวสาร ศวส., ข่าวเด่น

ประกาศศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เรื่อง การสนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์ ประเด็นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565

ประกาศทุนวิทยานิพนธ์

ข่าวสาร ศวส., ข่าวเด่น

ประกาศศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับ “มิติทางสังคม และ วัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม “ดื่มไม่ขับ” ของคนไทย

ประกาศทุนวิจัย-ดื่มไม่ขับ-ธันวาคม-๒๕๖๓-edit

ข่าวสาร ศวส., ข่าวเด่น

ประกาศศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2563

ประกาศทุนวิจัย-ศวส-2563

ข่าวสาร ศวส., ข่าวเด่น

ประกาศศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประกาศทุนวิจัย-ศวส-พย.๒๕๖๒

ข่าวสาร ศวส.

ประกาศ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2562

4.ประกาศทุน-สมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์-Update

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ศวส. ใช้คุกกี้ของท่านในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานบริการของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ท่านสามาถกีดกันหรือลบคุกกี้ดังกล่าวได้ผ่านการตั้งค่าและการลบประวัติการเข้าชมที่เบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ บางบริการบนเว็บไซต์ ได้ใช้สคริปต์จากแหล่งอื่น (บริการจากเว็บไซต์ Youtube, Vimeo, Google Maps, Spotify, และ Sound Cloud) ซึ่งจะติดตามการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้จากการเลือกบริการดังกล่าวข้างล่าง ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใ้ช้ข้อมูลของท่านได้ที่ นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Youtube
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Youtube
Vimeo
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Vimeo
Google Maps
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Google
Spotify
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Spotify
Sound Cloud
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors