Articles Tagged with

ผลกระทบจากการดื่มสุรา

Home / ผลกระทบจากการดื่มสุรา
รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

วิถีชีวิตพฤติกรรมและผลกระทบทางสุขภาพจากการดื่มสุราในแรงงานภาคเกษตรกรรมกรณีศึกษาตําบลแม่คําอําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

51-031-วิถีชีวิต-พฤติกรรมและผลกระทบทางสุขภาพจากเกษตรกรรม

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

รายงานผลการศึกษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย พ.ศ.2550

49-048-สำรวจคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน-2550

ข่าวสาร ศวส., ข่าวเด่น, บทความ, สาระน่ารู้

ปัญหาสุขภาพจากการดื่มสุราในหญิงตั้งครรภ์ และทารกที่มารดาดื่มสุราขณะตั้งครรภ์

ปัญหาสุขภาพจากการดื่มสุราในหญิงตั้งครรภ์-และทารกที่มารดาดื่มสุราขณะตั้งครรภ์

บทความ, สาระน่ารู้

พื้นที่ชีวิตของผู้หญิง (Living Space of Women) ประสบการณ์การเผชิญสถานการณ์ (ปัญหา) ของผู้หญิงกับบุคคลในครอบครัวที่ดื่มสุรา

บทความพื้นที่ชีวิต-อ.ไมซาเร๊าะ-17-02-64

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

รายงานฉบับสมบูรณ์พื้นที่ชีวิตของผู้หญิง (Living Space of Women) : ประสบการณ์การเผชิญสถานการณ์ (ปัญหา) ของผู้หญิงกับบุคคลในครอบครัวที่ดื่มสุรา

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์-

ข่าวสาร ศวส., รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลกระทบต่อบุตรหลานจากการดื่มแอลกอฮอล์ ของพ่อแม่ ผู้ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการวิจัย-61-02029-0010

1 2
นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ศวส. ใช้คุกกี้ของท่านในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานบริการของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ท่านสามาถกีดกันหรือลบคุกกี้ดังกล่าวได้ผ่านการตั้งค่าและการลบประวัติการเข้าชมที่เบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ บางบริการบนเว็บไซต์ ได้ใช้สคริปต์จากแหล่งอื่น (บริการจากเว็บไซต์ Youtube, Vimeo, Google Maps, Spotify, และ Sound Cloud) ซึ่งจะติดตามการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้จากการเลือกบริการดังกล่าวข้างล่าง ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใ้ช้ข้อมูลของท่านได้ที่ นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Youtube
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Youtube
Vimeo
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Vimeo
Google Maps
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Google
Spotify
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Spotify
Sound Cloud
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors