Articles Tagged with

CPTPP

Home / CPTPP
บทความ, สาระน่ารู้, เลือกโดยบรรณาธิการ

สรุปองค์ความรู้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

กลุ่มนโยบายที่ 1 ความเป็นผู้นำ ความตื่นตัว และเจตจำนงทางการเมือง

G1-Leadership-20-12-25

ข่าวสาร ศวส., ข่าวเด่น, บทความ, สาระน่ารู้

ข้อบทเรื่อง E-commerce ในข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP กับผลกระทบต่อการควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่องทางออนไลน์

Article-n-15

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ศวส. ใช้คุกกี้ของท่านในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานบริการของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ท่านสามาถกีดกันหรือลบคุกกี้ดังกล่าวได้ผ่านการตั้งค่าและการลบประวัติการเข้าชมที่เบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ บางบริการบนเว็บไซต์ ได้ใช้สคริปต์จากแหล่งอื่น (บริการจากเว็บไซต์ Youtube, Vimeo, Google Maps, Spotify, และ Sound Cloud) ซึ่งจะติดตามการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้จากการเลือกบริการดังกล่าวข้างล่าง ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใ้ช้ข้อมูลของท่านได้ที่ นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Youtube
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Youtube
Vimeo
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Vimeo
Google Maps
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Google
Spotify
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Spotify
Sound Cloud
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors